Биомедицинско инженерство

Целта на обучението в ОКС “магистър” по специалността “Биомедицинско инженерство” е да се задълбочи и профилира подготовката в съответствие с придобитата преди това ОКС “Бакалавър”, а също така се осъществява и широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка. В тази образователна степен се осъществява задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка, а също и научно-изследователска и научно-приложна дейност.

Степен и форма

Магистър,

Редовно обучение – 2 семестъра

Задочно обучение – 3 семестъра

Професионална квалификация

Инженер или биотехнолог (в зависимост от придобитата професионална квалификация в ОКС „Бакалавър“)

Компетентности

Дипломираният инженер-магистър притежава знания и умения да планира, организира и управлява производствено-техноло­гичните процеси в различните отрасли свързани с диагностична техника; да разработва нови и ефективни методи за диагностика; да ръководи и провежда клинични изпитания; да поддържа клинично лабораторно оборудване; да провежда специализирано обучение на специалисти със средно и висше образование; да усъвършенства знанията си и да повишава квалификацията си, както самостоятелно, така и чрез продължаване на обучението си в ОНС “доктор”, да участва в разработването на национални и международни проекти; да осъществява бизнескомуникации; да проектира предприятия и технологични линии за нуждите на лабораториите, използващи диагностична техника; да управлява и работи с устройства и системи за събиране и преобразуване на информация; да управлява и работи със сензорни системи и устройства, устройства за медицински диагностични образи.

Практики и международна мобилност

Студентите по време на своето обучение се включват активно в програмите за международна мобилност – Еразмус + .

Завършилите ОКС “магистър” могат да продължат образованието си в предлаганите  докторски програми към  ХТМУ или в докторски програми на други български или европейски университети.

Дипломиране

Разработване и защита на дипломна работа пред Държавна изпитна комисия.

Реализация

Завършилите студенти ОКС "магистър" намират реализация във всички подразделения занимаващи се с клинична апаратура за диагностика; диагностични лаборатории, провеждащи различни диагностични тестове; звена за внедряване на различни тестове и биопродукти за диагностичната практика, научноизследователски институти, занимаващи се с разработване на нови биосензори, средства за диагностика, биосъвместими материали и др.; изследователски лаборатории с предмет на дейност, контрол и управление на средства за диагностика; звена за поддръжка на клинично лабораторно оборудване.

Информация за контакт

тел: 02/8163 135

email: ksd@uctm.edu

Ключови дисциплини в програмата

  • Цифрова обработка на сигналите

  • Имунохимични методи за диагностика

  • Разпознаване на образи и обработка на изображения

  • Нано- и микротехнологии

  • Биомеханика