Неорганични вещества

В специалност “Неорганични вещества” студентите придобиват широкопрофилна подготовка в областта на неорганичните химични производства - минерални торове, киселини и соли, калцинирана сода, амоняк, катализатори, сорбенти, технологична вода и газове.

В обучението се изучават дисперсни системи, реакторна техника и компютърно проектиране, наноматериали, подготовка на водите и методи за изследване в неорганичните химични производства, управление на качеството на околната среда.

Степен и форма

Редовно обучение (1.5 години - 3 семестъра) 
Задочно обучение (2 години - 4 семестъра)

Професионална квалификация

Инженер-химик
Химик-технолог

Компетентности

Студентите от специалност “Неорганични вещества” придобиват знания, умения и компетентности в областта на дисперсните системи, реакторната техника и компютърното проектиране, наноматериали, подготовка на водите и методи за изследване в неорганичните химични производства. Развиват се способности за подбор на подходящи средства и апаратурно оформление за комплексно преработване на суровините и познания за екологичните аспекти на неорганичните производства.

Практики и международна мобилност

Студентите от специалност “Неорганични вещества” могат да бъдат ангажирани в международни програми за обучение (ERASMUS и други), както и да участват в научно-изследователски национални и университетски проекти и форуми. Обучението се осъществява по кредитна система за оценка на знанията, с което дипломите за завършено висше образование са съпоставими с европейските.

Дипломиране

Завършващите специалността се дипломират след успешно положен набор от изпити по изучаваните дисциплини и проведен преддипломен стаж в производствени компании в България или чужбина. Дипломата за инженер-химик или химик-технолог (в зависмост от бакалавърската степен) се получава след защита на дипломна работа.

Реализация

Студентите, завършили специалност "Неорганични вещества" могат да се реализират като специалисти, технолози, мениджъри и ръководители в различни производствени, проектантски, консултантски и търговски фирми, изследователски и изпитвателни лаборатории, държавни агенции и министерства. Подготовката им позволява да заемат нормативно-сравними длъжности и в страните от Европейския съюз.

Информация за контакт

Катедра "Неорганични и електрохимични производства"

Ръководител: доц. д-р инж. Катя Игнатова

Тел: (+359 2) 81 63 2254, Моб. +359 898 79 50 03, Е-mail: ignatova@uctm.edu

Ключови дисциплини в програмата

  • Дисперсни системи в неорганичните химични производства
  • Наноматериали в неорганичните химични производства
  • Реакторна техника и компютърно проектиране
  • Подготовка на водите в неорганичните химични производства
  • Управление на качеството и околната среда в неорганичните химични производства