Системи за възобновяема енергия – СВЕ (с преподаване на български и английски език)

Специалността СВЕ подготвя кадри за бизнеса и фирмите, опериращи в областта на получаване и оползотворяване на енергия от различни възобновяеми източници като слънце, вятър, биомаса и др.

Изучават се основите на различните технологии за добив на енергия, енергиен мениджмънт  и енергийна ефективност, както и съвременни

 хибридни системи, водородни технологии и горивни клетки.

Степен и форма

Магистър, редовно/задочно обучение

Професионална квалификация

Инженер

Компетентности

Проектиране, изграждане и поддръжка на системи за възобновяема  енергия на различна база - слънце, вятър, биомаса, хибридни системи

Практики и международна мобилност

Преддипломен стаж във фирма от областта.

Възможност за обмен по програма Еразъм с университета в гр. Патра, Гърция

Дипломиране

Дипломна работа

Реализация

В областта на използването на различни  източници за възобновяема енергия

Информация за контакт

проф. д-р инж. Нина Пенкова - nina@uctm.edu; 02 8163 379;

гл. ас. д-р инж. В. Тодоров  – Тел. 478

гл. ас. д-р инж. Хр. Анчев  – Тел. 476

Ключови дисциплини в програмата

  • Фотоволтаични енергийни системи
  • Вятърни енергийни системи
  • Енергийни системи на база биомаса
  • Хибридни системи.
  • Водородни технологии и горивни клетки
  • Енергийна ефективност на процесите и продуктите за възобновяеми енергийни източници