Приложна аналитика

Програмата за обучение по специалност „Приложна аналитика“ е разработена съвместно с “Мерк България“ АД и с подкрепата на „Метром България“ АД.  Програмата е уникална за страната, предлага обект-ориентирано обучение и е насочена към  приложните аспекти на химичния анализ за охарактеризиране на аналитични обекти от индустрията и подготовка на специалисти за промишлените лаборатории за изпитване, както и към развиване на специфични преносими умения. Програмата включва подготовка в областта на проектната дейност, човешките  ресурси, професионална комуникация и безопасност при работа. Основен акцент в обучението е усвояването и критично прилагане на принципите на валидиране и верифициране на аналитични методи и добрата лабораторна практика.

Степен и форма

МАГИСТЪР

редовна и задочна форма на обучение

Професионална квалификация

инженер-химик, химик-технолог

Компетентности

Успешно завършилите специалност „Приложна аналитика“ са подготвени да извършват научно-изследователска, развойна, изпитвателна, проектантска, организационна, ръководна и висша управленска дейност в сферата на химичния анализ, включително критичен избор, разработване и приложение на аналитични стратегии и методи за цялостно химично охарактеризиране на суровини, междинни и крайни продукти, технологични разтвори, отпадъци, води и газове, както и критично приложение на съвременни подходи за валидиране и верифициране на аналитични методи и принципите на добрата лабораторна практика.

Практики и международна мобилност

Програмата включва преддипломен стаж и разработване на научно-изследователски проекти. Университетът предлага провеждане на практики и обучения в партньорски университети от ЕС, предприятия и агенции в България. Международната мобилност е осигурена чрез различни програми, в които ХТМУ участва: ERASMUS +, COST, DAAD, AUF и други.

Дипломиране

Програмата обхваща минимум 61 ECTS. Повече ECTS могат да се получат при избор на повече от 2 дисциплини от двата предлагани изборни блока. Обучението включва преддипломен стаж и разработване на научно-изследователски проект. Обучението завършва с разработване и защита на дипломна работа.

Реализация

Успешно завършилите специалност „Приложна аналитика“ могат да се реализират в промишлени предприятия, държавни агенции за контрол и мониторинг, регулаторни органи, държавни и частни аналитични лаборатории, като преподаватели в университети и училища, в научно-изследователски институти.  Имат необходимите компетенции да извършват:

- технологична и развойна дейност: разработване на нови, модифициране и адаптиране на съществуващи методи за анализ, валидиране и верифициране на аналитични методи, критичен избор на метод, анализ и приложение на резултатите от аналитичен контрол;

- експертна дейност: при контрол на аналитични методи и аналитични резултати; при контрол на проекти, свързани с приложението на съвременни аналитични методи и мониторинг;

- управленческа дейност: организиране и контрол на работата в аналитичната лаборатория според изискванията на добрата лабораторна практика и безопасност при работа в аналитичната лаборатория, разработване и управление на проекти, свързани с аналитичен контрол и мониторинг в индустрията, околната среда и опазване на човешкото здраве;

- научно-изследователска дейност: провеждане на научно-приложни изследвания в областта на съвременната аналитична химия, свързани с потребностите на съвременните индустриални производства, контрола на околната среда и опазване на човешкото здраве.

 

Информация за контакт

доц. д-р инж. Андриана Сурлева: surleva@uctm.edu;
FB: andriana surleva; +35928163403;

гл.ас. д-р инж. Латинка Владимирова; lkv@uctm.edu; +35928163401

Ключови дисциплини в програмата

Анализ на специфични проби от химичните производства, Анализ на функционални материали, Анализ на специфични проби от околната среда, Валидиране и верифициране на методи за анализ, Добра лабораторна практика, Професионална комуникация в аналитична практика, Предприемачество и управление на персонала в аналитичната лаборатория.

Създава се възможност студентите да насочват обучението според интересите и потребностите си чрез избор на дисциплини (предлагат се 10 изборни дисциплини) и разработване на курсови проекти и дипломна работа.