Степен Магистър след средно образование, спец. "Химично и биохимично инженерство"

Актуализация на графика за учебната 2021/2022 год.
ГОДИШНА ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022

 
12.09.2022 – 24.09.2022 2 седмици

Calendrier
  
П Л А Н - Г Р А Ф И К
за учебната 2022/2023 година
 
ОКС МАГИСТЪР СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
СПЕЦИАЛНОСТ „ХИМИЧНО И БИОХИМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО” (на френски език)
 
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР ЗА ВСИЧКИ КУРСОВЕ
26.09.2022 – 13.01.2023 Учебни занятия 15 седмици
16.01.2023 – 04.02.2023 Изпитна сесия 3 седмици
06.02.2023 – 11.02.2023 Поправителна сесия 1 седмици
 
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР ЗА І, ІІ, ІІI и IV КУРС
13.02.2023 – 26.05.2023 Учебни занятия 15 седмици
29.05.2023 – 17.06.2023 Изпитна сесия 3 седмици
19.06.2023 – 24.06.2023 Поправителна сесия 1 седмица
 
ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА
26.06.2023 – 21.07.2023 За II курс
19.06.2023 – 08.09.2023 За III и IV курс  
 
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
 
11.09.2023 – 21.08.2023 2 седмици
 
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР ЗА V КУРС
13.02.2023 – 30.06.2023  Изработване на дипломна работа 20 седмици
 
ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ 
 
24.07.2023 – 31.07.2023 Първа редовна сесия
25.09.2023 – 30.09.2023 Втора редовна сесия
11.03.2024 – 16.03.2024 Трета (Ликвидационна) сесия
 
 ВАКАНЦИИ
 
26.12.2022 – 02.01.2023 Коледна ваканция
01.08.2023 – 31.08.2023 Лятна ваканция
 
Графици за изтегляне
График за 2018 - 2019 година Изтегли
График за 2019 - 2020 година Изтегли
График за 2020 - 2021 година Изтегли
График за 2021 - 2022 година Изтегли
График за 2022 - 2023 година Изтегли