Степен Магистър след средно образование, спец. "Химично и биохимично инженерство"

Актуализация на графика за учебната 2022/2023 год.
ГОДИШНА ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023

 
12.09.2022 – 24.09.2022 2 седмици

Calendrier
  
П Л А Н - Г Р А Ф И К
за учебната 2023/2024 година
 
ОКС МАГИСТЪР СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
СПЕЦИАЛНОСТ „ХИМИЧНО И БИОХИМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО” (на френски език)
 
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР ЗА ВСИЧКИ КУРСОВЕ
25.09.2023 – 12.01.2024 Учебни занятия 15 седмици
15.01.2024 – 03.02.2024 Изпитна сесия 3 седмици
05.02.2024 – 10.02.2024 Поправителна сесия 1 седмици
 
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР ЗА І, ІІ, ІІI и IV КУРС
12.02.2024 – 24.05.2024 Учебни занятия 15 седмици
27.05.2024 – 15.06.2024 Изпитна сесия 3 седмици
17.06.2024 – 22.06.2024 Поправителна сесия 1 седмица
 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТАЖОВЕ
24.06.2024 – 19.07.2024 За II курс
24.06.2024 – 20.09.2024 За III и IV курс  
 
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
 
09.09.2024 – 20.09.2024 2 седмици
 
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР ЗА V КУРС
12.02.2024 – 28.06.2024  Изработване на дипломна работа 20 седмици
 
ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ 
 
22.07.2024 – 29.07.2024 Първа редовна сесия
24.09.2024 – 30.09.2024 Втора редовна сесия
17.03.2025 – 31.03.2025 Трета (Ликвидационна) сесия
 
 ВАКАНЦИИ
 
23.12.2023 – 01.01.2024 Коледна ваканция
01.08.2023 – 31.08.2023 Лятна ваканция
 
Графици за изтегляне
График за 2018 - 2019 година Изтегли
График за 2019 - 2020 година Изтегли
График за 2020 - 2021 година Изтегли
График за 2021 - 2022 година Изтегли
График за 2022 - 2023 година Изтегли
График за 2023 - 2024 година Изтегли