Факултет по металургия и материалознание

Факултетът по металургия и материалознание е утвърден център за подготовка на висококвалифицирани инженерни кадри - бакалаври, магистри и доктори. В България единствено в специалността "Металургия" на ХТМУ се подготвят кадри за всички видове производства на металургичната промишленост, металолеенето и някои клонове на машиностроенето, което я прави уникална за страната. Общият брой на преподавателите във факултета е 63, от които 36 хабилитирани (28 доценти и 8 професори). Учебно-помощният персонал включва 13 химици, лаборанти, техници и др.

Специалности

  • Биоматериали за приложения в медицината
  • Дигитални технологии в металургията
  • Енергийна и екологична ефективност в металургията
  • Инженерни материали и материалознание
  • Металургия
  • Рециклиране на метали и сплави

Ръководство

Декан:
проф. д-р инж. Емил Михайлов

Катедра "Физична металургия и топлинни агрегати"
Кабинет: сгр. А, каб. 213
тел.: (+359 2) 81-63-182
Е-mail: emil@uctm.edu

Заместник декан:
доц. д-р инж. Розина Йорданова

Катедра: "Физична металургия и топлинни агрегати"
Кабинет: сгр. А, каб. 103
тел.: (+359 2) 81-63-356
Е-mail: rozi.yordanova@abv.bg

Експерт по акредитация и качество на обучението:
доц. д-р инж. Георги Чернев

Катедра: "Технология на силикатите"
Кабинет: А 418
тел.: (+359 2) 81-63-374
Е-mail: g.chernev@uctm.edu

Инспектор:

Румяна Димитрова
Кабинет: А 207
Е-mail: fmm@uctm.edu
тел.: (+359 2) 81-63-115

Общо събрание на Факултет по металургия и материалознание

Председател: доц. д-р инж. Валери Йорданов
тел.: (+359 2) 81-63-413
E-mail: vjordanov@uctm.edu

Общо събрание на Факултет по металургия и материалознание

Зам. Председател: доц. д-р инж. Росица Гаврилова
тел.: (+359 2) 81-63-359
E-mail: r.gavrilova@abv.bg

Документи

Комисия по учебни дейности изтегли

Катедри към Факултет по металургия и материалознание

Катедра "Физична металургия и топлинни агрегати"

Ръководител: проф. д-р инж. Димитър Кръстев
Кабинет: В 124
тел.: (+359 2) 81-63-358
E-mail: : krastev@uctm.edu

Сайт на катедрата

Катедра "Металургични технологии, електротехника и електроника"

Ръководител: доц. д-р инж. Петър Илиев
Кабинет: А 108
тел.: (+359 2) 81-63-385
E-mail: pkiliev@uctm.edu

Сайт на катедрата

Катедра "Технология на силикатите"

Ръководител: доц. д-р инж. Албена Йолева
Кабинет: А 320
тел.: (+359 2) 81-63-372
E-mail: yoleva@uctm.edu

Сайт на катедрата

Катедра "Обща и неорганична химия"

Ръководител: доц. д-р инж. Вероника Караджова
Кабинет: Б 311
тел.: (+359 2) 81-63-410, 409
E-mail: vkaradjova@uctm.edu

Сайт на катедрата

Катедра "Приложна механика"

Ръководител: проф. д-р инж. Димитър Дончев
Кабинет: Б 44, А 343
тел.: (+359 2) 81-63-466
E-mail: dontchev@uctm.edu

Сайт на катедрата

Катедра "Хуманитаристика"

Ръководител: проф. д-р Сеня Терзиева
Кабинет: A 410
тел.: (+359 2) 81-63-151
E-mail: senia@uctm.edu

Сайт на катедрата

Катедра "Физическо възпитание и спорт"

Ръководител: доц. д-р Венцислав Гаврилов
Кабинет: Б 54
тел.: (+359 2) 81-63-497, 81-63-117
E-mail: ventsig@uctm.edu

Сайт на катедрата

Център по материалознание

Председател: проф. д-р инж. Димитър Кръстев
Кабинет: В 124
тел.: (+359 2) 81-63-358
E-mail: : krastev@uctm.edu

Сайт на катедрата

Център по материалознание

Технически организатор: доц. д-р инж. Розина Йорданова
Кабинет: А 103
тел.: (+359 2) 81-63-356; (+359 2) 81-63-354
Е-mail: materials@uctm.edu

Сайт на катедрата

Център по енергийна и екологична ефективност

Председател: проф. д-р инж. Емил Михайлов
Кабинет: А 212, Б 112
тел.: (+359 2) 81-63-102, 81-63-361
E-mail: emil@uctm.edu

Сайт на катедрата