Биопродуктово инженерство, хартия и опаковки

  
Специалността е единствена в страната,  която дава знания и умения за управление на технологичните процеси, необходими за превръщане на растителните суровини в редица биопродукти – целулоза и модифицирани целулозни продукти; различни видове хартии и картони; потребителски, транспортни, активни и интелигентни опаковки; биоенергия и биогорива; композитни материали и други. Програмата се основава на широкопрофилно обучение в областта на биопродуктовото инженерство. Разглеждат се съвременните технологии за получаване на влакнести материали, хартия, опаковки, екстрактивни вещества, микрокристална целулоза, биоетанол, плочи от дървесни влакна и други биоразградими продукти.Степен и форма

Степен: Бакалавър

Форма на обучение:

редовно (4 години, 8 семестъра)

задочно (4 години, 9 семестъра)

Професионална квалификация

Инженер-химик

Компетентности

Дипломираните студенти имат задълбочени познания с теоретичен и приложен характер, основаващи се на инженерно-техническа подготовка.

Инженер-химикът в областта на биопродуктовото инженерство е компетентен да извършва:

 • Организационно-ръководна дейност на производствения процес;
 • Управление, регулиране и оптимизация на технологичните параметри;
 • Внедряване и контрол на иновативни продукти;
 • Мениджмънт на специализирани лаборатории;
 • Научно-изследователска дейност;

при производството на различни видове влакнести материали, хартии, опаковки, модифицирани целулозни продукти, биогорива и други.

Практики и международна мобилност

Практики и стажове се провеждат в:

„Свилоцел“ ЕАД, „Екотекника“ ЕООД, „Монди Стамболийски“ ЕАД, „Ди Ес Смит България“ АД, „Смърфит Капа Груп“ АД, „Дунапак Родина“ АД, „Нова Книжна Фабрика“ ЕООД

Международна мобилност по програма Еразъм+

Дипломиране

След успешно положени изпити, специалността се завършва с разработване на дипломна работа с теоретична или практическа насоченост и защитата ѝ пред Държавна Изпитна Комисия.

Реализация

С придобитите по време на обучението знания и умения, завършилите „инженер-химици“ намират професионална реализация в:

 • Производствени, проектантски и търговски фирми;
 • Изследователски и изпитвателни лаборатории;
 • Развитие на собствен бизнес;

в областта на биопродуктовото инженерство.

Информация за контакт

Ръководител катедра - тел. (+359 2) 8163 235

Отговорник учебна дейност – тел. (+359 2) 8163 232

e-mail: zhp@uctm.edu

 

Ключови дисциплини в програмата

 • „Химия и структура на растителните суровини“
 • „Химия и технология на целулозата“
 • „Биоенергия и оползотворяване на химикалите“
 • „Биорафиниране на растителни суровини“
 • „Химия и технология на хартията“
 • „Свойства на хартията“
 • „Технология на вторичните влакнести материали“
 • „Вълнообразен картон и опаковки“
 • „Облагородяване на опаковъчни материали“
 • „Високодобивни влакнести материали и плочи от дървесни влакна“
 • „Екстрактивни продукти от растителни суровини“
 • „Полиграфично оформление на опаковъчни изделия“