Биомедицинско инженерство

Обучението в специалност „Биомедицинско инженерство” е с основна цел специалистите – инженери да получат цялостна подготовка в области, комбиниращи инженерното образование с диагностиката и мониторинга в медицинската практика. В процеса на обучение те овладяват широкопрофилни теоретични и практически умения, свързани с химически, инженерен и биологически фундамент, а също се осъществява професионална и самостоятелна подготовка чрез изучаване на специализиращи дисциплини.

 

Степен и форма

Бакалавър, редовно, задочно

Професионална квалификация

инженер

Компетентности

Дипломираният инженер с ОКС “Бакалавър” умее:
 • да поддържа и внедрява клинична апаратура за диагностика;
 • да провежда и интерпретира различни диагностични тестове;
 • да планира, организира, управлява, усъвършенства и контролира производствено-технологичните процеси при производството на биопродукти, в т.ч. фармацевтични препарати и тестове за диагностичната практика;
 • да внедрява различни тестове и биопродукти в диагностичната практика;
 • да участва в разработването на нови биосензори, средства за диагностика, биосъвместими материали за импланти, протези и др.;
 • да контролира и управлява качеството на суровините, материалите и готовата продукция;
 • да оптимизира и регулира работните параметри на технологичното оборудване;
 • да участва в обработка на данни и статистически изследвания;
 • да усъвършенства знанията си и да повишава своята квалификация в ОКСМагистър”.

Практики и международна мобилност

Студентите по време на своето обучение се включват активно в програмите за международна мобилност – Еразмус + .

Завършилите ОКС “Бакалавър” могат да продължат образованието си в предлаганите  магистърски програми към ХТМУ или в магистърски програми на други Български или Европейски университети.

Дипломиране

Редовно обучение – 8 семестъра

Задочно обучение – 9 семестъра

Реализация

Завършилите студенти ОКС "Бакалавър" и професионална квалификация "Инженер" осъществяват производствено-технологична, проекто-конструктурска и организационно-управленска дейност във фирми за медицинско и диагностично оборудване, контрол, анализ и поддръжка на медицинска апаратура в големи болници и поликлиники, както и в по-малки, включително частни лечебни заведения и лаборатории. Те могат и да продължат обучението си в следващите образователни степени - ОКСМагистър”.

Информация за контакт

проф. д-р инж. Данчо Даналев - Ръководител катедра

e-mail: danalev@uctm.edu

телефон: 02/8163 399

Ключови дисциплини в програмата

 • Клетъчна биология

 • Биоаналитични техники в медицината

 • Микропроцесорна техника

 • Имунология

 • Бионанотехнологии

 • Физиология на човешкото тяло