Химично инженерство

В специалността се подготвят кадри, които да могат да извършват производствено-технологична, организационно-управленческа и проектантско-конструкторска дейност във всички области, в които се прилагат технологични процеси, свързани с физични, химични и биологични промени на веществата. Бъдещите специалисти получават знания и подготовка за: експлоатация на съоръжения, за намиране на оптимални производствени режими, за ефективно използване на енергията и опазване на околната среда, за подбор на най-подходяща технологична схема и апарати, за предлагане на решения за интензификация, реконструкция и модернизация на производството

Степен и форма

ОКС „Бакалавър“ – редовна; задочна

ОКС „Магистър“ – редовна; задочна

Професионална квалификация

Инженер-химик

Компетентности

Поради високата степен на универсалност и академичност, завършилите тази специалност много лесно биват усвоявани в практиката. Специалистите, завършили тази специалност, са предназначени да работят в:

 • проектиране, планиране и изграждане на нови и усъвършенстване на съществуващи производствени съоръжения и технологии;
 • тяхната експлоатация, техническа администрация и контрол;
 • развойна, научно-изследователска, експертна и консултантска дейност на промишлени предприятия;
 • преподавателска и научна дейност в университети и други научни институции, колежи и специализирани училища;
 • консултантска и търговска дейност;
 • патентно дело и др.;

Практики и международна мобилност

Учебната програма и получените знания и умения позволяват на инженерите да се реализират във всички отрасли на промишлеността, свързани с проектиране и експлоатация на химико-технологични инсталации и изчисляване на съответните процеси и апарати. Примери за такива са сушенето, дестилацията („получаването” на бензин от нефт), екстракцията (извличането, например, на билкови екстракти от различни растителни продукти), мембранните процеси, филтруването, утаяването и разслояването (разделянето) на хетерогенни системи, транспортът на течности и газове, топлинните, ферментационни, йонообменни и капилярни процеси, разтварянето, кристализацията, разделянето на изотопи, електрохимичните и багрилни процеси, пренасянето на вредните, но и на ценните за поддържането на живота на растителния и животински свят вещества и компоненти в атмосферата, водите и почвите, различните видове горивни, металургични, стопилни и флотационни процеси и много др

Дипломиоране

Разработване и защита на дипломна работа

Реализация

Завършилите специалността "Химично инженерство" с професионална квалификация "Инженер" могат да решават успешно технически и производствени проблеми в различните клонове на стопанството, като химическа, металургична, хранително-вкусова и фармацевтична промишлености, в електрониката, енергетиката, машиностроенето, биопроизводствата и др. Получените знания и умения дават възможност за реализация в държавния или частен бизнес, както и за продължаване на обучението в степените "Магистър" и "Доктор".

Информация за контакт

Доц. д-р инж. Стилиян Чаушев

Тел.: +35928163289; +35928163288

e-mail: tchaoushev@uctm.edu

Ключови дисциплини в програмата

 • Процеси и апарати в химическата промишленост (хидродинамика; механични процеси; топлообмен; масообменни процеси)
 • Химични реактори
 • Проектиране на топло- и масобменни апарати
 • Биореакторна техника
 • Пречистване на отпадъчни води/газове