Химично инженерство с преподаване на немски език

Специалността „Химично инженерство с преподаване на немски език” дава знания и умения в областта на различните химични технологии и методи за анализ, общото материалознание, техническата микробиология и биотехнологиите, конструиране, моделиране, оптимизация, поддръжката, управление и експлоатация на химична апаратура и природосъобразни химични съоръжения и инсталации, осъществяване на техническо ръководство и организация при изпълнение на проекти, експертна, преподавателска и научно-изследователска дейност, управление на качеството, анализ и оценка на риска, организация на защита при бедствия и аварии, осигуряване на екологични показатели на производството.

Степен и форма

Бакалавър, редовна форма на обучение

Професионална квалификация

Инженер-химик

Компетентности

Прилагане на различните химични технологии и методи за анализ, общото материалознание, техническата микробиология и биотехнологиите,
Конструиране, моделиране, оптимизация, поддръжката, управление и експлоатация на химична апаратура и природосъобразни химични съоръжения и инсталации,
Осъществяване на техническо ръководство и организация при изпълнение на проекти, експертна, преподавателска и научно-изследователска дейност,
Управление на качеството, анализ и оценка на риска, организация на защита при бедствия и аварии, осигуряване на екологични показатели на производството.

Практики и международна мобилност

тудентите имат възможност и осъществяват ежегодна мобилност по линия на Немската служба за академичен обмен (ДААД) и други образователни международни програми за провеждане на стажове и изработване на дипломна работа, въз основа на което получават двойна българо-немска диплома. Стажовете се провеждат през летните месеци след приключване на учебната година в партниращите немски университети и немски или базирани в Германия международни предприятия от сферата на химичното инженерство.
Учебната програма и получените знания и умения по време на практиките и изработването на дипломната работа в Германия позволяват на инженер-химиците да се реализират във всички отрасли, свързани с конструирането, оптимизацията и поддръжката на химични и биохимични процеси и апарати.
Учебната програма и получените знания и умения по време на практиките и изработването на дипломната работа в Германия позволяват на инженер-химиците да се реализират във всички отрасли, свързани с конструирането, оптимизацията и поддръжката на химични и биохимични процеси и апарати.

Дипломиране

Защита на дипломна работа;

Двойна българо-немска инженерна диплома с ТУ Хамбург

Реализация

Завършилите могат да се реализират във всички отрасли, свързани с конструирането, оптимизацията и поддръжката на химични и биохимични процеси и апарати при атрактивни условия на заетост. Специалистите завършили тази специалност могат да работят в различните отрасли на химическата и биохимическата промишленост. Те намират реализация в български, немски и световни компании и научни организации в сферата на дизайна, конструирането, реконструирането и експлоатацията на индустриални химични съоръжения, участват в научно-развойната дейност и техническото администриране, занимават се с експертна дейност и патентно право.

Информация за контакт

dsg@uctm.edu, umo@uctm.edu

Ключови дисциплини в програмата

  • Процеси и апарати
  • Опазване на околната среда и пречистване на отпадъчни газове и води, пречистване на твърди отпадъци
  • Проектиране и конструиране на химикотехнологични инсталации и апаратура
  • Моделиране и мащабни преходи
  • Химични и биохимични производства