Инженерна информатика

„Инженерна информатика“ е нова, интердисциплинарна специалност, фокусирана върху разработката и прилагането на съвременни изчислителни, информационни и комуникационни технологии в различни инженерни области, като електротехника и автоматика, химично инженерство, металургия и всички сфери на индустрията

 

Степен и форма

Бакалавър – редовна и задочна форма

Професионална квалификация

Инженер-информатик

Компетентности

 • Програмиране на инженерни приложения с използване на съвременни езици и среди за програмиране;
 • Проектиране, конфигуриране и поддръжка на компютърни конфигурации и мрежи;
 • Моделиране и анализ на данни и информация, както и проектиране, администриране и мениджмънт на бази данни;
 • Анализ, проектиране, имплементация и поддръжка на информационни системи, включително уеб базирани приложения и приложения за реално време, при прилагане на методите на софтуерното инженерство;
 • Прилага методи за експериментални изследвания, моделиране, анализ, вземане на решение и оптимизация на инженерни процеси и системи, включително методите на изкуствения интелект;
 • Въвежда, адаптира, интегрира, ползва и поддържа програмни продукти и системи в областта на дигиталния инженеринг, както и извършва анализ, оценка и планиране на приложения на информационните и комуникационните технологии по цялата верига на добавената стойност.

Практики и международна мобилност

По време на следването могат проведат части от обучението си в чуждестранни висши училища в рамките на международни образователни проекти, както и да вземат участие в практики и стажове в български и международни компании.

Дипломиране

Разработка на дипломна работа с теоретична или практическа насоченост и нейната защита пред  Държавна изпитна комисия

Реализация

 
 • Във фирми, занимаващи се с анализ, обработка и управление на данни – като анализатори на данни, системни анализатори;
 • В софтуерни фирми като разработчици, тестери и анализатори на софтуер и софтуерни приложения; разработчици на уеб съдържание и мултимедия; приложни програмисти;
 • Във фирми от областта на разработката, използването и поддръжката на информационни системи и приложения в различни области на индустрията, услугите и обществения живот, като софтуерни специалисти, проектанти и администратори на бази данни, системни администратори; специалисти по компютърни архитектури и мрежи.
 • В инженерингови фирми, занимаващи се с проектиране и реинженеринг на процеси, продукти и системи, при разработка и поддръжка на софтуерни решения за по-ефективни, по-ефикасни и по-безопасни инженерни процеси; моделиране и симулация при проектиране на продукти, процеси и услуги; разработка и поддръжка на индустриални бази данни на различните нива на управление; управление на производствени процеси; управление на информацията и качеството.

Информация за контакт

Ключови дисциплини в програмата

 • Компютърни архитектури и операционни системи
 • Софтуерно инженерство
 • Системи бази данни
 • Съвременни методи за анализ на данни
 • Основи на изкуствения интелект