Инженерни материали и материалознание

Разработките и оптимизацията на материалите имат основна роля при формирането на днешния високотехнологичен свят. В основата на телекомуникациите и другите технологии на 21-ви век са науката и инженерството в областта на материалите. Материалознанието предоставя основата, необходима за отключване на потенциала предлаган от металите, стъклата, керамиките, полимерите и техните композити.
Специалността подготвя инженерни кадри в областта на получаването на традиционните инженерни материали и на нови материали за специални приложения в оптиката, електрониката, автомобилостроенето, енергетиката, машиностроенето, химическата промишленост, медицината и във всички сфери на живота и индустрията. По време на обучението студентите получават основни химични и инженерно-технологични познания, позволяващи управление и контрол на синтеза, структурата и крайните желани свойства на материалите.

 

Степен и форма

Бакалавър, редовно, задочно

Професионална квалификация

Инженер

Компетентности

Познаване на основните видове метални, полимерни, полупроводникови и силикатни материали.
Решаване на инженерни задачи от технологичен и организационно-производствен характер
Експлоатация и поддържка на използваните съоръжения и апаратура
Оптимизация на технологични процеси
Контрол на качеството на изходните, спомагателните и междинни продукти, както и на крайните продукти и изделия.

Практики и международна мобилност

Практики и стажове в Аурибис АД,

Стомана АД, Софиамед АД, Тракия Глас АД,

БА Глас АД, Рубин АД, Хан Аспарух АД,

Рока АД, Идеал Стандарт АД, Керос АД,

Техкерамик-М АД, Холсим АД, Титан АД,

Девня цимент АД,

Каолин АД, Сенсата АД,

Международна мобилност по програма Еразъм+

Дипломиране

Дипломна работа

Реализация

В производство и приложение на материали за изграждане и обзавеждане на нашите домове, през материалите в конструкциите на нашите автомобили, самолети или смартфони, таблети и компютри, до материалите на космическите апарати и системите за възобновяема енергия.
Професионалистите по материалознание са в авангарда на осигуряването на индустриите, които подобряват качеството на живота, чрез създаването и прилагането на иновативни решения за приложение на материалите във всички сфери на бита и новите технологии.

Информация за контакт

Факултет по металургия и материалознание

Декан – доц. д-р. Инж. Розина Йорданова - е-mail:  rozi.yordanova@abv.bg,

Зам. Декан – доц. д-р онж. Ирена Михайлова -  е-mail:  irena@uctm.edu

Ключови дисциплини в програмата

  • Материалознание
  • Метални материали
  • Полимерни материали
  • Полупроводникови материали
  • Силикатни материали