Фин органичен синтез

Студентите изучават синтеза на органични съединения, намиращи приложение като биологично-активни вещества (лекарствени средства, антибиотици, пестициди, витамини и др.), цветни и луминесцентни съединения, полимери и дендримери, фотостабилизатори, антиоксиданти, ароматични и повърхностноактивни продукти за парфюмерията и козметиката. Наред с това се изучават и органични продукти, използвани във високите технологии (сензори, слънчеви клетки и батерии, оптически записващи устройства, течно-кристални дисплеи, лазери, маркери в медицината и биологията и др.).

Степен и форма

БАКАЛАВЪР редовно и задочно обучение

Професионална квалификация

Инженер-химик

Компетентности

 • Познаване на основните принципи на химията, физиката, физикохимията, химико-технологичните процеси, аналитичните методи и математическия апарат, който ги обслужва.
 • Обща инженерна подготовка в областта на основното химическо оборудване, методите за автоматизация и контрол на системите в химическата промишленост.
 • Познаване и синтез на основни групи биологично-активни вещества: (синтетични лекарствени средства, антибиотици, пестициди, стероиди, витамини, ергоалкалоиди, козметични и парфюмерийни артикули) и специфични органични продукти (синтетични цветни и флуоресцентни съединения, повърхностно-активни, синтетични ароматични и взривни вещества, светостабилизатори и антиоксиданти, порообразуватели, ускорители, пластификатори).

Практики и международна мобилност

Практики и стажове в Софарма АД, Унифарм АД, Адифарм ЕАД, Актавис ЕАД (Teva Pharmaceuticals Industries Ltd.), Биовет АД, Арома АД, както и международна мобилност по програма Еразъм+

Дипломиране

Изготвяне на дипломна работа

Реализация

Учебната програма и получените познания позволяват на инженерите да се реализират във всички отрасли, свързани с производството и приложението на продукти на финия органичен синтез. Възпитаниците на тази специалност могат да работят като технолози и ръководители във всички фирми и научни организации, свързани с произ-водство на фармацевтични и козметични продукти, цветни и луминесцентни съединения.

Информация за контакт

Ръководител на катедра „Органичен синтез и горива“ при ХТМУ - проф. дхн инж. Владимир Божинов, e-mail: vlbojin@uctm.edu

Ключови дисциплини в програмата

 • Технология на органичния синтез
 • Биологично активни вещества
 • Приложни реакции в органичния синтез
 • Повърхностноактивни и ароматични продукти
 • Цветни и флуоресцентни органични продукти
 • Синтетични и полусинтетични лекарствени средства
 • Синтетични органични продукти и добавки
 • Микросинтез
 • Анализ и контрол на органични продукти

Изборен блок – една от дисциплините:

 • Взривни вещества
 • Технология на парфюмерийно-козметичните средства