Индустриална безопасност

Осигуряването и подобряването на безопасните условия на труд в съвременната динамика на инженерната дейност изисква адекватно подготвени специалисти в тази област.
Студентите се запознават с организацията на безопасността на производствата и свързаните с нея нормативни документи, осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд, изучават методологията по анализа на риска, процедурите за неговото осъществяване и прилагания разнообразен инструментариум от вероятностни методи.

Степен и форма

Бакалавър, редовно и задочно обучение

Професионална квалификация

Инженер-химик

Компетентности

  • анализиране и оценяване индустриалните рискове и условията на труд;
  • провеждане мониторинг за опасните физични, химични и биологични фактори на работната среда;
  • въвеждане технически и организационни решения за създаване на безопасни условия на труд;

Практики и международна мобилност

По време на обучението се провеждат производствени стажове във фирми по Трудова медицина или отдели по Безопасност на труда в производствени предприятия.

Възможност за мобилност по Еразъм програма.

Дипломиране

Разработване и защита на дипломна работа

Реализация

Завършилите специалността ще могат да намерят своята професионална реализация в отделите по Безопасност на труда в производствените предприятия, в звената на Главна инспекция по труда, в службите по пожарна и аварийна безопасност, в службите по трудова медицина, за нуждите на съдебната система, в проектантски и инженерингови организации и фирми.

Информация за контакт

-

Ключови дисциплини в програмата

  • Анализ, оценка и управление на риска
  • Анализ и контрол на замърсяването на работната среда.
  • Организация на безопасността на труда и трудово-правно законодателство
  • Токсичност и агресивност на веществата и материалите
  • Електробезопасност и механична опасност