Технология на стъклото, керамиката и свързващите вещества

Бакалавърската програма от специалността „Технология на стъклото, керамиката и свързващите вещества” е единствена за страната, която дава обучение с практическа насоченост към инженерингова и маркетингова дейност, свързана с производството и реализацията на стъклото, керамиката и свързващите вещества в техните многобройни видове.

В процеса на обучение в специалност „Технология на стъклото, керамиката и свързващите вещества” се прилагат съвременни образователни стратегии за теоретично и практическо обучение, което се провежда в специализирани лаборатории в университета и в производствени фирми от силикатната индустрия. Студентите получават знания и умения, които да позволяват организиране и ефективно реализиране на конкретни процеси, да въвеждат нови технологии и съоръжения в условията на конкуренция, както и да се съобразяват с непрекъснато растящите екологични изисквания.

Степен и форма

Бакалавър, Редовно (4 години, 8 семестъра)

Задочно обучение (5 години, 10 семестъра)

Професионална квалификация

Инженер-химик

Компетентности

Студентите получават знания, умения и компетентности за производствено-технологична, организационно-управленска, проекто-конструкторска и инженерно-педагогическа дейност в областта на производството на видовете традиционни и специални стъкла – прозоречно, домакинско, амбалажно, строително, закалено, оптично, медицинско, художествено; традиционните финокерамични и строителни материали - порцелан, фаянс, санитарна керамика, глазури, огнеупори, специални керамики, тухли, вар, цимент, гипс, бетони и различни изолационни материали.

Практики и международна мобилност

Практики и стажове в Тракия Глас АД,
БА Глас АД, Рубин АД, Хан Аспарух АД,
Рока АД, Идеал Стандарт АД, Керос АД,
Техкерамик-М АД, Винербергер АД,
Холсим АД, Титан АД, Девня цимент АД, Каолин АД, Сенсата АД,
Международна мобилност по програма Еразъм+

Дипломиране

 

Дипломна работа

Реализация

Завършилите инженер-химици имат уникалната възможност еднакво ефективно да работят в производствени, проектантски и търговско-икономически звена на различни промишлени отрасли, в държавни и частни фирми, имащи като обект на дейност технология на стъклото, керамиката и свързващите вещества, както и в различни специализирани звена с химическа насоченост към отделните министерства. Получават също така знания да бъдат назначавани като специалисти, технолози, диспечери, конструктори, началници на участъци, цехове и лаборатории, търговски посредници и преподаватели в специализирани средни училища.

Информация за контакт

Ръководител на катедра “Технология на силикатите“ при ХТМУ – София -

проф. д-р инж. Стоян Джамбазов, e-mail: djam@uctm.edu

Катедра Технология на силикатите - тел. (+359 2) 8163 372, 373, 374 и 377.

Ключови дисциплини в програмата

  • Физикохимия на силикатите
  • Инструментален анализ на суровини и изделия в силикатното производство
  • Технология на стъклото
  • Технология на керамиката
  • Технология на свързващите вещества