Парфюмерия и козметика

Студентите изучават състава на парфюмерийните и козметичните продукти, както и основните процеси за получаване на полупродуктите (ароматични вещества, повърхностноактивни и биологично активни вещества, антиоксиданти, УВ-абсорбери и др.) за тяхното производство. Те придобиват знания както за биосъвместимостта на продуктите с човешкия организъм, така и за цялостния технологичен процес – от създаването на композициите, през опаковането и безопасното им съхранение, до мениджмънт и маркетинг на готовите парфюмерийно-козметични продукти.

Степен и форма

ОКС „БАКАЛАВЪР“ (4 години, 8 семестъра), редовно и задочно обучение

Професионална квалификация

Инженер-химик

Компетентности

 
 • Познаване на основните принципи на химията, физиката, физикохимията, химико-технологичните процеси, аналитичните методи и математическия апарат, който ги обслужва.
 • Обща инженерна подготовка в областта на основното химическо оборудване, методите за автоматизация и контрол на системите в химическата промишленост.
 • Познаване на основните групи суровини с природен и синтетичен произход, използвани в парфюмерийната и козметичната промишленост: етерични масла, ароматични вещества, биологично активни вещества, UV-абсорбери и антиоксиданти, наноматериали, оцветители и др.
 • Познания върху опаковането, принципите на безопасност при производството и съхранението на парфюмерийни и козметични продукти. Мениджмънт и маркетинг на парфюмерийно-козметичните продукти.
 • Биосъвместимостта на парфюмерийно-козметичните продукти с човешкия организъм.

Практики и международна мобилност

Практики и стажове в Арома АД, Рубела Бюти АД, Фикосота синтез ООД, Солвекс-козметични продукти ООД, Лавена АД, Роза импекс ООД, Рефан България ЕООД, СТС Холдинг Груп ООД, Томи шоу козметикс ЕООД, както и международна мобилност по програма Еразъм+

Дипломиране

Изготвяне на дипломна работа

Реализация

Учебната програма и получените познания позволяват на инженерите да се реализират в производството и приложението на парфюмерийни и козметични продукти. Възпитаниците на тази специалност могат да работят като технолози и ръководители във всички фирми и научни организации, свързани с производство на парфюмерийни и козметични продукти.

Информация за контакт

Ръководител на катедра „Органичен синтез и горива“ при ХТМУ - проф. дхн инж. Владимир Божинов, e-mail: vlbojin@uctm.edu

Ключови дисциплини в програмата

 • Въведение в парфюмерията и козметиката
 • Ароматични вещества и парфюмерийни продукти
 • Суровини с технологично предназначение в козметиката
 • Козметични продукти с природен произход
 • Козметични суровини с биологичен произход
 • UV-абсорбери и антиоксиданти за козметични цели
 • Анализ на козметични продукти
 • Наноматериали в козметиката
 • Медицинска козметика
 • Биосъвместимост на продукти с козметично приложение
 • Технология на производство на козметични композиции
 • Опаковъчни материали в козметиката
 • Управление на безопасността в парфюмерийни и козметични производства
 • Мениджмънт и маркетинг на парфюмерийно-козметични продукти