Химично инженерство с преподаване на немски език

Инженер-химиците, придобили образователно-квалификационна степен „Магистър” по „Химично инженерство с преподаване на немски език” притежават познания, умения  и компетентности в областта на различните химични технологии и методи за анализ, общото материалознание, техническата микробиология и биотехнологиите, конструиране, моделиране, оптимизация, поддръжката, управление и експлоатация на химична апаратура и природосъобразни химични съоръжения и инсталации, осъществяване на техническо ръководство и организация при изпълнение на проекти, експертна, преподавателска и научно-изследователска дейност, управление на качеството, анализ и оценка на риска, организация на защита при бедствия и аварии, осигуряване на екологични показатели на производството.

Завършилите могат да се обучават в образователна и научна степен „Доктор” в специалностите от професионалните направления на Химични технологии, Биотехнологии, Природни науки, Материалознание, Екология, Автоматизация на химичните производства в страната или в чужбина.

Степен и форма

Магистър, редовна форма на обучение

Професионална квалификация

Инженер-химик

Компетентности

Инженер-химиците, придобили образователно-квалификационна степен „Магистър” по „Химично инженерство с преподаване на немски език” притежават познания, умения  и компетентности в областта на различните химични технологии и методи за анализ, общото материалознание, техническата микробиология и биотехнологиите, конструиране, моделиране, оптимизация, поддръжката, управление и експлоатация на химична апаратура и природосъобразни химични съоръжения и инсталации, осъществяване на техническо ръководство и организация при изпълнение на проекти, експертна, преподавателска и научно-изследователска дейност, управление на качеството, анализ и оценка на риска, организация на защита при бедствия и аварии, осигуряване на екологични показатели на производството.

Практики и международна мобилност

Студентите имат възможност с финансовата подкрепа на Немската служба за академичен обмен (ДААД) и други образователни международни програми да изработят дипломната си работа в партниращите немски университети и немски или  базирани в Германия международни предприятия от сферата на химичното инженерство, въз основа на което получават двойна българо-немска диплома.

Учебната програма и получените знания и умения по време на практиките и изработването на дипломната работа в Германия позволяват на инженер-химиците да се реализират във всички отрасли, свързани с конструирането, оптимизацията и поддръжката на химични и биохимични процеси и апарати.

Дипломиране

Двойна българо-немска инженерна диплома с ТУ Хамбург  за записалите и завършили степен „Магистър” в ХТМУ.

За студентите, продължили обучението си в същата специалност в степен “Mагистър” в университета “Ото фон Герике”, гр. Магдебург – двойна диплома от Ото фон Герике университет и ХТМУ.

Реализация

Учебната програма и получените знания и умения позволяват на завършилите да се реализират във всички отрасли, свързани с конструирането, оптимизацията и поддръжката на химични и биохимични процеси и апарати при атрактивни условия на заетост. Специалистите завършили тази специалност  могат  да работят в различните отрасли на химическата и биохимическата промишленост. Те намират реализация в български, немски и световни компании и научни организации в сферата на дизайна, конструирането, реконструирането и експлоатацията на индустриални химични съоръжения, участват в научно-развойната дейност и техническото администриране, занимават се с експертна дейност и патентно право.   

Информация за контакт

dsg@uctm.edu, umo@uctm.edu

Ключови дисциплини в програмата

  • Масообменни процеси в многофазни и многокомпонентни системи. Преносни процеси в ненютонови течности
  • Биореакторна техника
  • Експертни системи. Оценка на параметрите и компютърно управление
  • Моделиране и оптимизация на технологични обекти. Приложни програмни продукти
  • Конструкционни материали