Еластични омрежени полимери

Образователната степен „Магистър“ е предназначена за студенти, завършили образователната квалификационна степен „Бакалавър“ и се осъществява в 3 или 5 семестъра, включващи и разработване и защита на дипломна работа. Специалистите „Магистри“ трябва да притежават знания и умения, които да осигурят успешно решаване на различни задачи. Те трябва да имат задълбочена и широка фундаментална подготовка, висока езикова и хуманитарна култура, както и да познават управленческите и организационните механизми в своята сфера на работа.

Инженер-химиците, инженерите и химик-технолозите с образователно-квалификационна степен „Магистър” по „Еластични омрежени полимери” се подготвят да работят както в синтеза и производството на синтетични еластомери, така и в преработката им до всички видове каучукови изделия, в инженерингови, търговски и проектантски фирми, научни институти, висши учебни заведения и други звена в сферата на образованието, в организациите за опазване на околната среда, като експерти в министерствата на промишлеността, икономиката и екологията, държавната администрация и др.

Степен и форма

Магистър, редовно, задочно

Професионална квалификация

ИНЖЕНЕР-ХИМИК
ИНЖЕНЕР
ХИМИК-ТЕХНОЛОГ

Компетентности

Студентите от магистърската специалност „Еластични омрежени полимери“ придобиват следните компетентности:

-              могат успешно да се занимават с научноизследователски задачи в различните клонове на полимерното инженерство, и да извършват проекто-конструкторска дейност;

-              могат да решават производствено- инженерни задачи от технологичен и организационен характер;

-              могат да подбират, поддържат и експлоатират технологични съоръжения в определено производство;

-              могат да контролират химичния състав на суровините и качеството на крайните продукти и изделия;

-              притежават рационално икономи-ческо мислене, с оглед осигуряване на конкурентно способна продукция и нейната реализация;

-              могат да въвеждат нови материали, технологии и съоръжения в условията на конкурентно производство;

-              имат солидни познания за съвременните тенденции в развитието на технологията и преработването на еластомерите.

Практики и международна мобилност

Студентите от редовна и задочна форма на обучение в ОКС „Магистър“ провеждат преддипломен стаж по специалността във фирми, с които ХТМУ е сключил предварително двустранен договор. Студентите от специалността „Еластични омрежени полимери“ провеждат своя стаж в утвърдени на световно ниво фирми от бранша, които имат заводи в страната- Крайбург-България ЕООД, Trelleborg Sealing Solutions, ТЕKLAS и др. , както и в български каучукопреработващи предприятия.

В университета е разработена система за Европейски кредити (ECTS) за специализиращите дисциплини и те са отразени в действащите учебни планове, което е предпоставка за осъществяване на международна мобилност.

ХТМУ-София е партньор в образователната програма ЕРАЗЪМ + в областта на международния академичен обмен на преподаватели и студенти. Това позволява на студентите, обучаващи се в специалността „Еластични омрежени полимери“ да осъществяват частично обучение, да изработват дипломни работи или да провеждат практики в страните, участващи в програмата.

Дипломиране

Разработване и защита на дипломна работа по предварително зададена тема пред Държавна изпитна комисия .

Реализация

Завършилите магистърската специалност „Еластични омрежени полимери“ могат да се реализират в научно-изследователски, проекто-конструкторски, търговско-икономически и производствени звена на каучукопреработващата промишленост. Те могат да бъдат назначавани като изследователи, ръководители на цехове и отдели, ръководители на лаборатории, технолози и инженери. Разностранната насоченост на специалността „Еластични омрежени полимери“ дава възможност за мобилност при реализиране на подготвяните кадри.

Завършилите студенти могат да продължат образованието си и да придобият образователната и научна степен „Доктор“ в областта на органичните химични технологии.

Информация за контакт

гл. ас. д-р Михаил Михайлов

e-mail: m_c_mihaylov@uctm.edu

тел: 02/ 81 63 219

Ключови дисциплини в програмата

  • Теоретични основи на модификация на еластомерите;
  • Теория на високоеластичната деформация;
  • Методи за изследване на еластомерните материали;
  • Междуфазови явления в еластомерите;
  • Преносни явления при еластомерите.