Опазване на околната среда и устойчиво развитие

Курсът на обучение по специалността „Опазване на околната среда и устойчиво развитие“ предлага:

 • Подготовка за извършване не организационна, научно -изследователска, експертна, управленска и преподавателска дейност в индустрията, организациите и фирмите ориентирани във всички области на опазването на околната среда и устойчивото развитие;
 • Иновативни начини на обучение и споделяне на практически опит;
 • Бърза реализация на студентите след завършване;

Възможност за намиране на високо-квалифицирана и добре заплатена работа.

Степен и форма

Магистър

Редовно / задочно обучение

Професионална квалификация

Инженер-еколог / еколог – в зависимост от бакалавърската степен

Компетентности

 • разработване на стратегии за устойчиво развитие;
 • анализ, оценка и контрол на състоянието на околната среда;
 • оценка на екологичния риск;
 • разработване и прилагане на методи и средства за очистване на въздух и води, възтановяване на почви;
 • мениджмънт на твърди промишлени, битови и опасни отпадъци;
 • мониторинг, моделиране и симулиране на разпространението на замърсяванията;
 • прилагане на икономическите механизми на устойчивото развитие и опазване на околната среда.
 • разработване и прилагане на нормите, стандартите и законодателството при опазване на околната среда;
 • експертизи по оценка на въздействието на околната среда, одитинг и оптимално вземане на решения при опазване на околната среда;
 • научна и изследователска дейност в опазването на околната среда;
 • планиране и развитие на устойчив туризъм.

Практики и международна мобилност

По време на обучението си студентите от специалността провеждат практически стажове в редица институции и предприятия като: регионални инспекции по опазване на околната среда (РИОСВ), отдели в МОСВ и ИАОС, общински и областни отдели по екология и опазване на околната среда, както и в индустриални предприятия.

Университетът предоставя възможности за стажове, практики и продължаващо обучение в различни европейски университети по действащите програми за международна мобилност.

Дипломиране

Обучението завършва с изработка и защита на дипломна работа.

Реализация

Завършилите специалността „Опазване на околната среда и устойчиво развитие“ могат да заемат следните длъжности:

- длъжност началник на екологични отдели и мениджърски длъжности по опазване на околната среда на всички равнища на индустриалните фирми, пречиствателни станции и ведомства;

-ръководни и изпълнителски длъжности в изследователски лаборатории и отдели по опазване на околната среда и устойчиво развитие;

-длъжности на организатори, оценители и експерти по опазване на околната среда и устойчиво развитие;

-длъжности на инспектори в контролни органи по опазване наоколната среда;

-преподавателски кадри в колежи и висши училища.

Информация за контакт

Доц. д-р инж. Ваня Кьосева – Ръководител на катедра „Инженерна екология“:

vanya_kyoseva@uctm.edu; 0886632835

Гл. ас. д-р инж. Нина Илиева  - Отговорник по учебната дейност в катедра „Инженерна екология”: nina_eco@hotmail.com; 0889678033

https://mmu2.uctm.edu/depts/ie/

Ключови дисциплини в програмата

 • Устойчиво развитие
 • Оценка на екологичния риск
 • Пречистване на отпадъчни води
 • Пречистване на отпадъчни газове
 • Мениджмънт на твърди отпадъци
 • Компютърни технологии в опазване на околната среда
 • Устойчив туризъм и др.