Стъкло, керамика и свързващи вещества

Студентите по "Стъкло, керамика и свързващи вещества" се обучават по специализирана програма, чиято цел е да развива надстроечни знания, умения и компетентности в решаването на инженерни задачи от технологичен, организационно-управленски и научен характер, както и маркетингова дейност, свързани с новите технологии, модифициране на структурата и свойствата на стъкловидни, керамични и строителни материали, с възможностите за оползотворяване на отпадните продукти, моделирането на топлинни процеси в агрегатите, усвояване на съвременните стандарти за контрол в силикатните производства.

Степен и форма

Магистър, редовно, задочно

Професионална квалификация

Инженер-химик

Компетентности

Математически методи за планиране и анализ на резултатите при провеждане на научни и приложни изследвания в областта на силикатното  инженерство;

Умения бързо и компетентно да формулират задачи, които да решава с помощта на съвременни методи;

Прилагане на съвременни технологии за решаване на научни и производствени задачи.

 Знания, умения и способности за използване на програми за компютърно  симулиране на процеси в технологиите на силикатните производства;

Демонстриранена  задълбочени теоретични знания по основните инженерно-химически

 дисциплини;

Демонстриране на  теоретични и практически знания свързани с най-съвременните техники за контрол на химичния състав на суровините и крайните продукти и  изделия;

Притежаване на  мениджърски умения в областта на технологията  на стъклото,  керамиката и свързващите вещества;

Практики и международна мобилност

Практики и стажове в  Тракия Глас АД,

БА Глас АД, Рубин АД, Хан Аспарух АД,

Рока АД, Идеал Стандарт АД, Керос АД,

Техкерамик-М АД, Винербергер АД,

Холсим АД, Титан АД,  Девня цимент АД,  Каолин АД, Сенсата АД,

Международна мобилност по програма Еразъм+

Дипломиране

Магистър

 Редовно- 1 година - 3 семестъра Задочно - 2 години – 4 семестъра

Дипломна работа

 

Реализация

В научни и изследователски звена на ВУ, БАН, производствени фирми и акционерни дружества;

Като ръководни административно-управленски експертни кадри в  звената на държавната администрация;

Като експерти в търговски организации и фирми;

Като ръководни инженерно-технически и мениджърски кадри в различни клонове на промишлеността;

Проектанти и експерти по отношение на оптимизиране на технологичните процеси и опазване на околната среда

Като преподаватели в сферата на средното и висше образование

Информация за контакт

Ръководител на катедра “Технология на силикатите“ при ХТМУ – София -

проф. д-р инж. Стоян Джамбазов, e-mail: djam@uctm.edu

Катедра Технология на силикатите - тел. (+359 2) 8163 372, 373, 374 и 377.

 

Ключови дисциплини в програмата

  • Огнеупори

  • Кристалохимия на силикатите

  • Модифициране свойствата на неорганичните стъкла и стъклокерамика

  • Декорация на керамичните изделия

  • Химия на цимента и бетона