Индустриална безопасност

Целта на предлаганата магистърска програма „Индустриална безопасност“ е подготовката на висококвалифицирани специалисти с висше инженерно образование за нуждите на бизнеса, държавните и обществени структури. Обучаваните придобиват знания и умения да анализират, оценяват и управляват индустриалните рискове и условия на труд въз основа на познаване на съвременните методи за оценка и нормативните изисквания.

Степен и форма

Магистър, редовно, задочно (платено)

Професионална квалификация

Инженер-химик; инженер; химик-технолог (в зависимост от бакалавърската степен)

Компетентности

  • анализиране и оценяване индустриалните рискове и условията на труд;
  • провеждане мониторинг за опасните фактори на работната среда;
  • въвеждане технически и организационни решения за създаване на безопасни условия на труд;
  • разработване на програми за безопасност при осъществяването на технически или организационни проекти;
  • разследване на трудови злополуки и причините довели до тях.

Практики и международна мобилност

Възможност за мобилност по Еразъм програма. Практическо обучение във производствени фирми и фирми по Трудова медицина.

Дипломиране

Разработване и защита на дипломна работа.

Реализация

Получената специализирана подготовка  дава възможност за реализация в:

- производствени предприятия;

- служби по трудова медицина;

- главна инспекция по труда;

-ръководни кадри или експерти в държавни и обществени структури.

Информация за контакт

-

Ключови дисциплини в програмата

  • Анализ, оценка и управление на риска
  • Анализ на трудови злополуки
  • Управление и контрол на опасни вещества и смеси
  • Модели на физични въздействия при анализ на риска
  • Фактори на работната среда