Природни и синтетични горива

Паралелно с разработването на алтернативни и възобновяеми енергийни източници, потреблението на нефта продължава да нараства и ще остане съществена суровина за транспорта и химическата промишленост. Изчерпването на конвенционалните резерви също означава, че увеличеното търсене може да бъде удовлетворено само чрез съвместно преработване на нетрадиционни (био)ресурси до биогорива и чрез прилагане на оптимизирани, щадящи природата технологии на нефтопреработка.

Нашата магистърска програма ви предоставя съвременни знания и умения за успешна кариера в преработването на природните горива и получаването на синтетични такива. Изучават се основни модули, обхващащи фундаменталните научни и инженерни теми, в допълнение към избора от редица изборни дисциплини.

Степен и форма

  • Магистър
  • Редовно и задочно обучение

Професионална квалификация

  • инженер-химик
  • инженер
  • химик- технолог (в зависимост от бакалавърската степен)

Компетентности

Магистърът придобива научни и научно-приложни знания в органичната химична технология и в частност - в технологията на природните и синтетични горива. Програмата е професионално ориентирана, развива знания, умения и компетентности в решаването на инженерни задачи от технологичен и научен характер в областта на преработването на нефта, газа, въглищата и биомасата и приложението на техните продукти, както и във всички области на промишлеността, в които се прилага получената квалификация.

Практики и международна мобилност

Провеждат се практики в нефтопреработвателни предприятия (“Лукоил“, „Приста оил“, „Инса оил“ и др.), в производството на биогорива („Астра биоплант“).

Осъществява се международна мобилност по програмата „Еразъм +“.

Дипломиране

Обучението по специалността завършва със защита на дипломна работа пред Държавна изпитна комисия.

 

Реализация

Нашите възпитаници работят в:

Компании: “Лукойл”; “Приста Ойл”; “Овергаз”;“Верила”; “ИНСА Ойл”; “БПР“, АЕЦ “Козлодуй”; “Астрабиоплант” и др.

Лаборатории и звена на: НЕК и “Енергопроект”; ДА “Митници”; “БИС”; ДА “Държавен резерв”; МВР (лаб. по криминалистика); МО; МОСВ; и др.

Търговски фирми: “Петрол”; “Шел’; “ОМВ”; “Ексън-Мобил”; “Тотал”; “Валволин” и др.

Информация за контакт

Тел. (+359)888863860
vesislava@uctm.edu
http://goriva.org/

 

Ключови дисциплини в програмата

  • Теория на термокаталитичните процеси в технологията на горивата
  • Алтернативни горива
  • Основи на преработването и приложение на въглеводородните газове
  • Структура и свойства на въглищата и въглеродните материали
  • Екологични проблеми при преработване и използване на горивата