Управление на качеството

Обучението в Центъра по Европейско качество е съчетание на инженерните и мениджърските аспекти на управлението на качеството. Те са изградени на основата на концепцията за тотално управление на качеството, изискванията на европейските стандарти и са с практическа насоченост. Особено внимание се обръща на реализирането на знанията в практиката и превръщането им в умения и компетенции.

Магистрите по УК получават задълбочена подготовка по методи за управление на качеството, международни стандарти за качество, статистика, статистическите методи за управление на процеси, надеждност и поддръжка на системи, методи за планиране и анализ на експерименти и др. Обучението подготвя специалисти, компетентни да извършват управленска, проектантска, внедрителска, технологична, изследователска и педагогическа дейност в областта на управление на качеството в съответствие с изискванията на европейските стандарти.

Информация

Степен и форма

ОКС „магистър“

Професионална квалификация

Магистър по управление на качеството

Компетентности

 • Демонстрира задълбочени знания по математика, статистика, информатика;
 • Прилага статистически методи за диагностика на причините за лошо качество и ниска производителност;
 • Оценява и инспектира качеството на продукти;
 • Оценява надеждността на продукти и процеси;
 • Прилага методи за поддръжка на съоръжения и системи;
 • Осигурява безаварийна работа на системи и съоръжения;
 • Планира, провежда и анализира експерименти;
 • Умее да създава математически модели на процеси;
 • Умее да намира оптимални технологични режими;
 • Умее да намира многокритериални решения на сложни проблеми;
 • Проектира продукти и процеси, устойчиви към случайни смущения;
 • Разработва системи за управление на качеството;
 • Провежда вътрешен одит на системи за управление на качеството;
 • Познава международните стандарти по управление на качеството.

Практики и международна мобилност

По време на следването могат да вземат участие в практики, стажове, както и да проведат части от обучението си в чуждестранни висши училища в рамките на международни образователни проекти.

Дипломиране

Разработка на дипломна работа с теоретична или практическа насоченост и нейната защита пред  Държавна изпитна комисия

Реализация

Възможности за работа:

 • Подготовка за сертификация по международни и национални стандарти за качество
 • Създаване и експлоатация на системи за управление на качеството
 • Мениджмънт на качеството и производителността в промишлеността, търговията и услугите
 • Проектиране на продукти и процеси с устойчиво качество
 • Изпитания на качеството и надеждността на продукти
 • Техническа поддръжка на машини и съоръжения за осигуряване на висока производителност и качество на продукцията
 • Провеждане на одити по качеството и производителността
 • Провеждане на обучение на работници и служители в областта на качеството и производителността

Длъжности, които могат да заемат:

 • Технолог
 • Производствен мениджър
 • Проектант на системи по качеството
 • Проектант на продукти и процеси
 • Ръководител на отдел по качеството

Информация за контакт

доц. д-р Елена Колева (е-mail: eligeorg@abv.bg), тел.: 0895537899
ас. д-р Лиляна Колева (e-mail: sura@uctm.edu)

Ключови дисциплини в програмата

 • Управление на качеството
 • Статистически методи за управление на процеси (SPC)
 • Статистика
 • Планиране и анализ на експеримента
 • Оптимизация
 • Надеждност и поддръжка на системи
 • Качество чрез проектиране
 • Международни стандарти за качество