Рециклиране на метали и сплави

Специалност „Рециклиране на метали и сплави” е инженерна специалност, в която студентите изучават детайлно основните принципи на съвременните технологии за комплексно и ефективно оползотворяване на вторични метали и сплави, апаратурното оформление на прилаганите технологии, както и теоретичните основи за разработване на екологосъобразни и безотпадни технологични процеси. Магистрите от специалността надграждат придобитите знания, умения и способности относно решаването на инженерно-технологични проблеми, свързани с внедряването на нови или усъвършенстване на съществуващите технологии за рециклиране на вторични метали и сплави. Рециклирането на метали и сплави е една от професиите на бъдещето с гарантирана професионална реализация.

Степен и форма

Магистър, редовна и задочна форма на обучение

Професионална квалификация

инженер-металург

Компетентности

По време на обучението се усвояват инженерни знания и практически умения за:

-технологична и екологична обосновка относно избора на металургични процеси за рециклиране;

-изчисляване и проектиране на технологични процеси за рециклиране на метали и сплави;

-специфичните особености на металургичните технологии за рециклиране на метали и сплави;

-разработване и внедряване на технологии за най-ефективно и екологосъобразно оползотворяване на компонентите налични в металсъдържащите отпадъци;

-изчисляване на производствени мощности на оборудването за рециклиране.

Практики и международна мобилност

Магистрите получават неизменна помощ и подкрепа от най-големите фирми за рециклиране в България по време на овладяване на практически умения в реална производствена среда. Осигуряват се:

-провеждането на стажове във високотехнологични фирми за рециклиране с възможност за назначаване на работа;

-обучение и/или разработване на дипломна работа в учебни заведения в чужбина, финансирано от международни образователни и научно-изследователски програми.

 

Дипломиране

След завършването на семестриалното обучение, студентите разработват дипломна работа в продължение на 20 седмици под научното ръководството на преподавател от професионалното направление с възможност за:

-избор на тема, свързана с работа по реален проблем на рециклирането на метали и сплави;

-включване на водещи специалисти от бизнеса като втори ръководители или консултанти.

Реализация

Завършилите специалността „Рециклиране на метали и сплави“ се реализират успешно във всички предприятията от добивната и рециклираща металургия, заводите и цеховете по металолеене, заемайки технологични и управленски длъжности. Също така се реализират като експерти в службите за екологичен мониторинг, както и във водещи научно-изследователски организации, високотехнологични отдели и лаборатории. Те успешно извършват консултантска дейност във всички сфери на добивната и рециклираща металургия.

Информация за контакт

ХТМУ, Факултет по металургия и материалознание,

доц. д-р инж. Петър Илиев, +359 2 8163385; e-mail:pkiliev@uctm.edu

 

Ключови дисциплини в програмата

Химични технологии за рециклиране на отпадъци от благородни метали;
Електроермично оползотворяване на отпадъци от черна металургия;
Рециклиране на електронен скрап;
Рециклиране на прахометалургични метални отпадъци;
Енергийна ефективност и опазване на околната среда при рециклиране на метални материали.