Анкетиране на участниците в целевата група на проект BG05M2OP001-2.009-0015 за проучване на интересите и удовлетвореността

Предмет: Анкетиране на участниците в целевата група на проект BG05M2OP001-2.009-0015 за проучване на интересите и удовлетвореността

Обявата може да бъде изтеглена от тук (pdf format).

Приложение 1 може да бъде изтеглена от тук (pdf format) или от тук (MS Office, editable docx format).
Приложение 2 може да бъде изтеглена от тук (pdf format) или от тук (MS Office, editable docx format).
Приложение 3 може да бъде изтеглена от тук (pdf format) или от тук (MS Office, editable docx format).
Приложение 4 може да бъде изтеглена от тук (pdf format) или от тук (MS Office, editable docx format).
Приложение 5 може да бъде изтеглена от тук (pdf format) или от тук (MS Office, editable docx format).

Договор и ценово предложение - могат да бъдат изтеглени от тук (pdf format)

Additional Info

  • Статус: Активна
  • Дата на първо публикуване: Tuesday, 23 May 2017