Организиране и логистика на участие в научни форуми на целевата група на проект BG05M2ОP001-2.009-0015 „Подкрепа за развитие на капацитета на докторанти и млади учени в областта на техническите, природните и математическите науки“

Предмет: Организиране и логистика на участие в научни форуми на целевата група на проект BG05M2ОP001-2.009-0015 „Подкрепа за развитие на капацитета на докторанти и млади учени в областта на техническите, природните и  математическите науки“, финансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

1. Заповед за откриване на поръчката - дата на публикуване 18.04.2019 г.

2. Изисквания към участниците - дата на публикуване 18.04.2019 г.

3. Оферта - дата на публикуване 18.04.2019 г.

4. Техническо предложение - дата на публикуване 18.04.2019 г.

5. Ценово предложение - дата на публикуване 18.04.2019 г.

6. Проект на договор - дата на публикуване 18.04.2019 г.


1. Договор - дата на публикуване 08.05.2019 г.

2. Техническо и ценово предложение - дата на публикуване 08.05.2019 г.

3. Техническа спецификация - дата на публикуване 08.05.2019 г.

Additional Info

  • Статус: Активна
  • Дата на първо публикуване: Thursday, 18 April 2019