Нормативна база

Закон за развитието на академичния състав в Република България (Обн. - ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г., …, изм. и доп., бр.68 от 02.08.2013 г., в сила от 02.08.2013 г.)
Закон за развитието на академичния състав в Република България (Обн. - ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.;... изм. и доп., бр. 30 от 03.04.2018 г., в сила от 05.05.2018 г.)
Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България (Приет с ПМС № 202 от 10.09.2010 г., обн., ДВ, бр. 75 от 24.09.2010 г., …, изм. и доп., бр. 57 от 28.07.2015 г., в сила от 28.07.2015 г.)
Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България (Приет с ПМС № 202 от 10.09.2010 г., обн., ДВ, бр. 75 от 24.09.2010 г., …, изм. и доп., бр. 56 от 06.07.2018 г., в сила от 06.07.2018 г.)
Приложенията към ППНСЗАД в ХТМУ
Закон за Висшето образование
Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления
Правилник за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ХТМУ (в сила от 2011 г., отменен от 04.05.2018 г.)
Правилник за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ХТМУ (в сила от 04.05.2018 г.)
Правилник за прием и обучение на докторанти в ХТМУ
Акредитирани докторски специалности

Наименование

Валидна до:

Оценка

Професионално направление

Докторски програми

.

   

Методика на обучението по химикотехнологични дисциплини

26.06.2023 г

 8,06

1.3 Методика на обучението по химикотехнологични дисциплини

Икономика и управление (по отрасли)

26.05.2025 г

 8,77

3.7. Администация и управление

Физика на кондензираната материя

Съгласно графика по чл.81, ал.2 от ЗВО

9,09

13.04.2023*

5.6 Материали и материалознание

Неорганична химия

26.04.27 г.

9,37

4.2 Природни науки, математика и информатика

Органична химия

до 11.01.27 г.

9,56

4.2 Природни науки, математика и информатика

Аналитична химия

11.01.2027 г

9,45

4.2 Природни науки, математика и информатика

Физикохимия

26.04.2027 г

9,37

4.2 Природни науки, математика и информатика

Химия на високомолекулярните съединения

11.01.2027 г.

9,56

4.2 Природни науки, математика и информатика

Биорганична химия, химия на природните и физиологичните активни вещества

26.04.2027 г.

9,61

4.2 Природни науки, математика и информатика

Приложна механика 

Съгласно графика по чл.81, ал.2 от ЗВО

9,36

13.04.2023*

5.6 Материали и материалознание

Теория на автоматичното управление

29.11.2027 г.

8.48

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Системи с изкуствен интелект

29.11.2027 г.

9,05

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (по отрасли)

29.11.2027 г.

9,05

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Автоматизирани системи за обработка на информация и управление по отрасли

29.11.2027 г.

9,21

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Автоматизация на производството

29.11.2027 г.

9,22

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Промишлена топлотехника

08.12.2023 г

9,19

5.13 Общо инженерство

Материалознание и технология на машиностроителните материали

14.12.2024 г.

 9,05

5.6 Материали и материалознание

Технологии, машини и системи за обработка чрез пластично деформиране

Съгласно графика по чл.81, ал.2 от ЗВО

 9,28

 13.08.2023*

5.9 Металургия

Технологии, машини и системи за леярното производство

Съгласно графика по чл.81, ал.2 от ЗВО

 8,84

13.08.2023*

5.9 Металургия

Металознание и термична обработка на металите

Съгласно графика по чл.81, ал.2 от ЗВО

 9,27

13.08.2023*

5.9 Металургия

Металургична топлотехника

Съгласно графика по чл.81, ал.2 от ЗВО

 9,36

13.08.2023*

5.9 Металургия

Металургия на черните метали

Съгласно графика по чл.81, ал.2 от ЗВО

9,11

13.08.2023*

5.9 Металургия

Металургия на цветните и редките метали

Съгласно графика по чл.81, ал.2 от ЗВО

9,25

13.08.2023*

5.9 Металургия

Технология на неорганичните вещества

05.02.2022 г.

 9,21

5.10 Химични технологии

Технология на електрохимичните производства

05.02.2022 г.

9,46

5.10 Химични технологии

Технология на финия органичен и биохимичен синтез

15.01.2022 г.

9,40

5.10 Химични технологии

Технология и преработка на пластмаси и стъклопласти

15.01.2022 г.

9,34

5.10 Химични технологии

Процеси и апарати в химичната и биохимичната промишленост

27.02.2021 г.

 9,22

5.10 Химични технологии

Химична технология на лакобояджийските материали и адхезивите

15.01.2022 г.

9,34

5.10 Химични технологии

Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали

05.02.2022 г.

9,63

5.10 Химични технологии

Технология на каучук и гума

15.01.2022 г.

9,54

5.10 Химични технологии

Химично съпротивление на материалите и защита от корозия

05.02.2022 г.

9,33

5.10 Химични технологии

Химична технология на влакнестите материали

11.03.2022 г.

 9,33

5.10 Химични технологии

Технология на полупроводниковите материали и електронните елементи

05.02.2022 г.

 9,47

5.10 Химични технологии

Технология на природните и синтетичните горива

15.01.2022 г.

 9,50

5.10 Химични технологии

Технология на композитните материали

15.01.2022 г.

 9,50

5.10 Химични технологии

Технология на кожарските и кожухарските изделия и дъбилните вещества

11.03.2022 г.

 9,25

5.10 Химични технологии

Технология на обувното производство

11.03.2022 г.

 9,33

5.10 Химични технологии

Технология на полиграфичното производство

11.03.2022 г.

 9,02

5.10 Химични технологии

Технология, механизация и автоматизация на целулозната и хартиената промишленост

11.03.2022 г.

 9,07

5.10 Химични технологии

Технология, механизация и автоматизация на лесохимичните производства

11.03.2022 г.

 9,05

5.10 Химични технологии

Техника на безопасността на труда и противопожарната техника

15.01.2022 г.

 9,26

5.10 Химични технологии

Технология на биологично активните вещества

14.12.2024 г.

9,42

5.11 Биотехнологии

Ергономия и промишлен дизайн

08.12.2023 г.

 9,14

5.13 Общо инженерство

Технология за пречистване на водите

14.05.2025 г

9,13

5.13 Общо инженерство

Технология за пречистване на въздуха

14.05.2025 г .

9,13

5.13 Общо инженерство

Технология за оползотворяване и третиране на отпадъците

14.05.2025 г.

9,21

5.13 Общо инженерство

Системи и устройства за опазване на околната среда

12.05.2023 г.

9,40

5.13 Общо инженерство

*Дата на получаване