Биотехнологии

Студентите, обучавани в ОКС “Бакалавър” специалност «Биотехнологии», получават задълбочена общообразователна и професионална подготовка, производствено-технологична, както и организационно-управленческа, изследователска и учебна дейност в съответните подотрасли на биотехнологичната промишленост, фармацията и медицината. Придобитата по време на обучението професионална квалификация дава възможност за заемане на изпълнителски и ръководни длъжности, изискващи висше образование по различните специалности от професио­налното направление, в производствената сфера като напр.:

 • технолог в предприятията на биотехнологичната промишленост (производство на микробни белтъчини за фуражни и хранителни цели, ензими, витамини, хормони, антибиотици, пробиотици, аминокиселини, органични киселини, полизахариди, растителни тъканни продукти, биопрепарати за растителна защита, бактериални торове, биологичното пречистване на отпадъчни води и др), както и във фармацията и медицината;

 • специалист в оторизирани и производствени лаборатории за физикохимичен контрол;

 • организатор на дейности и инициативи, свързани с биотехнологичните производства;

 • експерт в оторизирани и производствени лаборатории, центрове и комисии за акредитации;

 • консултант и експерт по технологичните въпроси при изготвянето на задание за проектиране или внедряване на нови технологии, както и при разработване на част “технологична” към проектите на предприятие от съответния подотрасъл на биотехнологичната промишленост;

 • управленски кадри за предприятията на биотехнологичната и хранително-вкусовата индустрии, фармацията и медицината.

Степен и форма

Бакалавър, редовно, задочно

Професионална квалификация

Инженер-биотехнолог

Компетентности

Дипломираният инженер с ОКС “Бакалавър” умее:

 • да поддържа и повишава продуктивността на производствените щамове микроорганизми и да ги внедрява в производството;

 • да ръководи биотехнологичните процеси по биосинтеза, изолиране и пречистване на биопродукти в лабораторни и промишлени условия;

 • да осъществява качествен контрол на основните, междинните и крайните продукти;

 • да участва творчески в усъвършенстване на съществуващите технологии;

 • да планира, организира, управлява, усъвършенства и контролира производствено-технологичните процеси;

 • да контролира и управлява качеството на суровините, материалите, полуфабрикатите и готовата продукция;

 • да провежда необходимия органолептичен, физикохимичен, био­химичен и микробиологичен анализ;

 • да оптимизира и регулира работните параметри на технологичното оборудване;

 • да усъвършенства знанията си и да повишава своята квалификация в ОКСМагистър”.

Практики и международна мобилност

Студентите по време на своето обучение се включват активно в програмите за международна мобилност – Еразмус + .

Завършилите ОКС “Бакалавър” могат да продължат образованието си в предлаганите  магистърски програми към ХТМУ или в магистърски програми на други Български или Европейски университети.

Дипломиране

Редовно обучение – 8 семестъра

Задочно обучение – 9 семестъра

Реализация

Завършилите студенти осъществяват научноизследователска, производствено-технологична, проекто-конструктурска и организационно-управленска дейност във всички клонове на националното стопанство, където се осъществяват биотехнологични превръщания на суровини и материали, в това число в биотехнологична, химична, фармацевтична, металургична, хранително-вкусова промишленост, както и в селското стопанство и синтез на нови материали.

Информация за контакт

проф. д-р инж. Данчо Даналев - Ръководител катедра

e-mail: danalev@uctm.edu

телефон: 02/8163 399

Ключови дисциплини в програмата

 • Фармацивтични биотехнологии

 • Процеси и апарати в биотехнологичната промишленост

 • Индустриални биотехнологии

 • Инструментален анализ в биотехнологиите

 • Основи на генното инженерство

 • Молекулярна биология и генетика

 • Биокатализа