Биотехнологии

Студентите, обучавани в ОКС “Бакалавър” специалност «Биотехнологии» получават задълбочена общообразователна и професионална подготовка, производствено-технологична, както и организационно-управленческа, изследователска и учебна дейност в съответните подотрасли на биотехнологичната промишленост, фармацията и медицината. Придобитата по време на обучението професионална квалификация дава възможност за заемане на изпълнителски и ръководни длъжности, изискващи висше образование по различните специалности от професио­налното направление, в производствената сфера като напр.:
 • технолог в предприятията на биотехнологичната промишленост (производство на микробни белтъчини за фуражни и хранителни цели, ензими, витамини, хормони, антибиотици, пробиотици, аминокиселини, органични киселини, полизахариди, растителни тъканни продукти, биопрепарати за растителна защита, бактериални торове, биологичното пречистване на отпадъчни води и др), както и във фармацията и медицината;
 • специалист в оторизирани и производствени лаборатории за физикохимичен контрол;
 • организатор на дейности и инициативи, свързани с биотехнологичните производства
 • експерт в оторизирани и производствени лаборатории, центрове и комисии за акредитации;
 • консултант и експерт по технологичните въпроси при изготвянето на задание за проектиране или внедряване на нови технологии, както и при разработване на част “технологична” към проектите на предприятие от съответния подотрасъл на биотехнологичната промишленост;
 • управленски кадри за предприятията на биотехнологичната и хранително-вкусовата индустрии, фармацията и медицината.

 

Степен и форма

Бакалавър, редовно, задочно

Професионална квалификация

Инженер-биотехнолог

Компетентности

Дипломираният инженер умее:
 • да поддържа и повишава продуктивността на производствените щамове микроорганизми и да ги внедрява в производството;
 • да ръководи биотехнологичните процеси по биосинтеза, изолиране и пречистване на биопродукти в лабораторни и промишлени условия;
 • да осъществява качествен контрол на основните, междинните и крайните продукти;
 • да участва творчески в усъвършенстване на съществуващите технологии;
 • да планира, организира, управлява, усъвършенства и контролира производствено-технологичните процеси;
 • да контролира и управлява качеството на суровините, материалите, полуфабрикатите и готовата продукция;
 • да провежда необходимия органолептичен, физикохимичен, био­химичен и микробиологичен анализ;
 • да оптимизира и регулира работните параметри на технологичното оборудване;

Практики и международна мобилност

Студентите по време на своето обучение имат възможността да стажуват в един от водещите компании в сферата, както и да включват активно в програмите за международна мобилност – Еразмус + .

Дипломиране

Редовно обучение – 8 семестъра

Задочно обучение – 10 семестъра

Реализация

Завършилите студенти осъществяват производствено-технологична, проекто-конструктурска и организационно-управленска дейност във всички клонове на националното стопанство, където се осъществяват биотехнологични превръщания на суровини и материали, в това число в биотехнологична, химична, фармацевтична, металургична, хранително-вкусова промишленост, както и в селското стопанство и синтез на нови материали.

Информация за контакт

Проф. д-р Нели Георгиева -Ръководител катедра

Тел: 02 8163 307

Email: neli@uctm.edu

Ключови дисциплини в програмата

 • Фармацивтични биотехнологии
 • Процеси и апарати в биотехнологичната промишленост
 • Индустриални биотехнологии
 • Инструментален анализ в биотехнологиите
 • Основи на генното инженерство