Металургия

Специалност „Металургия” е инженерна специалност, която създава висококвалифицирани специалисти в областта на разработването, производството и приложението на метали и сплави. Интегрирането на съвременните информационни технологии и компютърна техника в металургичните технологии изгражда нов тип многофункционални инженерни кадри с перспективи за заемане на едни от най-високо платените работни места.
Бакалаврите от специалността “Металургия”, придобиват квалификация за работа със съвременни високопроизводителни компютърни системи и приложен инженерен софтуер за управление на високотехнологичните металургични процеси.
Тъй като металите и сплавите са базата на съвременните техника и технологии, завършилите тази специалност инженери намират реализация във всички сфери на световната икономика.

 

Степен и форма

Бакалавър, редовна и задочна форма на обучение

Професионална квалификация

инженер-металург

Компетентности

о време на обучението се усвояват знания и практически умения за реализация, организиране, проектиране, контрол и управление на технологиите за получаване на метали и сплави, металолеенето, технологиите за пластичното и термичното обработване на металите, изследването на структурата и свойствата им, оптимално управление на ресурсите и работа със съвременни компютърни системи и приложен инженерен софтуер.

Практики и международна мобилност

Студентите получават неизменна помощ и подкрепа от най-големите металургични фирми в България по време на овладяване на практически умения в реална производствена среда. Осигуряват се: провеждането на стажове във високотехнологични индустриални фирми с възможност за назначаване на работа; обучение и/или разработване на дипломна работа в учебни заведения в чужбина, финансирано от международни образователни и научно-изследователски програми.

Дипломиране

След завършването на семестриалното обучение, студентите разработват дипломна работа в продължение на 8 седмици под научното ръководството на преподавател от професионалното направление с възможност за: избор на тема, свързана с реалното производство; включване на водещи специалисти от бизнеса като втори ръководители или консултанти.

Реализация

С подкрепата на металургичните фирми в България, на завършилите бакалаври по Металургия се дава възможност за успешна професионална реализация и израстване.
Завършилите бакалаври могат да получат успешно кариерно развитие във всички сфери на съвременното общество – управлението, научно-изследователската и развойна дейност, промишлеността, търговията и услугите.

Информация за контакт

Факултет по металургия и материалознание, +359 2 81 63 182

Ключови дисциплини в програмата

  • Металургия на черните метали
  • Металургия на цветните метали и сплави
  • Пластична деформация и термично обработване на металите
  • Металолеене