Полимерно инженерство

Специалността Полимерно инженерствое единствена за страната, която дава познания в областта на инженерния дизайн и синтез на полимери и в областта на природните и синтетични еластомери.

„Полимерно инженерство“ осигурява цялостно инженерно обучение с практическа насоченост към синтез и преработване на полимери и биополимери, „зелени“ полимери, получаване на декоративни и защитни покрития, лакове, гел лакове и бои, намиращи широко приложение в бита, автомобилостроенето, медицинското оборудване, фармацията, парфюмерията и козметика. Придобиват се знания и умения в технологията на пластмаси и каучук, дизайн на пластмасови изделия и методи за анализ и изпитване на полимери.

Степен и форма

БАКАЛАВЪР – редовна и задочна форма на обучение

Компетентности

 • Контрол изходни суровини, междинни продукти и крайна продукция;
 • Осигуряване на безопасни условия на труд, специфични за химическата промишленост;
 • Екологичните и токсикологични проблеми и опазването на околната среда;
 • Синтез и преработване на полимери и биополимери;
 • Методите, машините и апаратите в областта на синтеза, модифицирането, преработването и изпитването на полимерите, полимерните композити и крайните изделия на тяхна основа.

Професионална квалификация

Инженер-химик

Практики и международна мобилност

Студентите от редовна и задочна форма на обучение провеждат практическото си обучение по специалността, съвместно с водещите фирми в промишлеността.

В Университета е разработена система за Европейски кредити (ECTS), което е предпоставка за осъществяване на международна мобилност.

ХТМУ е партньор в образователната програма EРАЗЪМ+ в областта на международния академичен обмен на преподаватели и студенти. Това позволява на студентите, обучаващи се в ХТМУ да осъществяват частично обучение, да изработват дипломни работи или да провеждат практики в страните, участващи в програмата.

Дипломиране

Обучението по специалността завършва със защита на дипломна работа пред Държавна изпитна комисия.

Реализация

Завършилите могат да се реализират успешно като инженер-химици, технолози, ръководители в производствените, проектантските и търговско-икономическите звена на държавни и частни фирми. Да се включат в научно-изследователска и развойна дейност в институти и фирми с такъв профил.

Информация за контакт

ХТМУ -  катедра Полимерно инженерство

Ръководител на катедрата – доц. д-р Петър Велев

 • Телефон: 02 8163229

 • e-mail: p_velev@uctm.edu

Ключови дисциплини в програмата

 • Полимерни композити

 • Химия и физика на полимерите

 • Биополимери

 • Полимерни декоративни и защитни покрития и адхезиви

 • Технология на пластмасите

 • Технология на каучука

 • Преработване на пластмасите

 • Преработване на каучука

 • Методи за анализ и изпитване на полимери