Полимерно инженерство

Специалността е единствена за страната и включва два специализиращи блока:

Специализиращият блок „Полимерно инженерство“ осигурява цялостно инженерно обучение с практическа насоченост към синтез и преработване на полимери и биополимери, „зелени“ полимери, получаване на декоративни и защитни покрития, лакове, гел лакове и бои, намиращи широко приложение в бита, автомобилостроенето, медицинското оборудване, фармацията, парфюмерията и козметика. Придобиват се знания и умения в технологията на пластмаси и каучук, дизайн на пластмасови изделия и методи за анализ и изпитване на полимери.
Специализиращият блок „Технологичен дизайн на текстила и кожите“ включва изучаването на химични и биотехнологични процеси при производството на текстил и кожи; дизайн на изделия с функционални потребителски свойства – багрене, печатане, антимикробност, лесна поддръжка, негоримост и др.; компютърно проектиране на обувни и текстилни изделия с CAD-CAM системи; получаване и охарактеризиране на биокомпозитни материали с приложение в медицината и козметиката; рециклиране и оползотворяване на отпадъците от производствата и тяхното потребление.

Степен и форма

БАКАЛАВЪР – редовна и задочна форма на обучение

Компетентности

 • Контрол изходни суровини, междинни продукти и крайна продукция;
 • Осигуряване на безопасни условия на труд, специфични за химическата промишленост
 • Екологичните и токсикологични проблеми и опазването на околната среда;
 • Синтез и преработка на полимери и биополимери
 • Методите, машините и апаратите в областта на синтеза, модифицирането, преработването и изпитването на полимерите, полимерните композити и крайните изделия на тяхна основа.

Професионална квалификация

Инженер-химик

Практики и международна мобилност

Студентите от редовна и задочна форма на обучение провеждат практическото си обучение по специалността, съвместно с водещите фирми в промишлеността.
В Университета е разработена система за Европейски кредити (ECTS), което е предпоставка за осъществяване на международна мобилност.
ХТМУ е партньор в образователната програма EРАЗЪМ+ в областта на международния академичен обмен на преподаватели и студенти. Това позволява на студентите, обучаващи се в ХТМУ да осъществяват частично обучение, да изработват дипломни работи или да провеждат практики в страните, участващи в програмата.

Дипломиране

Обучението по специалността завършва със защита на дипломна работа пред Държавна изпитна комисия.

Реализация

Завършилите могат да се реализират успешно като инженер-химици, технолози, ръководители в производствените, проектантските и търговско-икономическите звена на държавни и частни фирми. Да се включат в научно-изследователска и развойна дейност в институти и фирми с такъв профил.

Информация за контакт

ХТМУ -  катедра Полимерно инженерство

Ръководител на катедрата - проф. дтн Николай Дишовски

 • Телефон: 02 8163221
 • e-mail: dishov@uctm.edu

Ключови дисциплини в програмата

Специализиращ блок „Полимерно инженерство“

 • Полимерни композити
 • Полимерни декоративни и защитни покрития и адхезиви
 • Технология на пластмасите
 • Технология на каучука
 • Преработване на пластмасите
 • Преработване на каучука

Специализиращ блок „Технологичен дизайн на текстила и кожите“

 • Полимери и материалознание в текстилното, кожарското и обувно произвоство
 • Багрила и спомагателни средства и технологичен дизайн на текстил и кожи
 • Текстилна химия – І част и ІІ част
 • Технология на кожите и на изделия от кожи
 • Приложение на биотехнологиите и екологични аспекти в текстилното, кожарското и кожухарското производство