Факултет по химични технологии

Факултетът по химични технологии е най-големият в ХТМУ. Научно-преподавателският и учебно-помощен персонал включва 72 преподаватели, от които 7 професори, 29 доценти и 36 асистенти. От тях 4 "Доктор на науките" и 69 "Доктор", а също така 21 химици, лаборанти и техници. Факултетът има утвърдени традиции в обучението на инженерни кадри в областта на химичните технологии. Завършилите образователно-квалификационната степен "Бакалавър" получават професионална квалификация "Инженер-химик" и могат да продължат образованието си в по-високите образователни степени "Магистър" и "Доктор".

В отделните катедри на Факултета по химични технологии се провеждат научни изследвания в актуални и приоритетни за световната научна общност тематики, за което свидетелстват многобройните научни статии на колектива, публикувани във водещи научни издания, които са част от световната система за рефериране, индексиране и оценяване.

Специалности

 • Биопродуктово инженерство, хартия и опаковки
 • Горива и биоенергийни технологии
 • Дигитални и конвенционални печатни технологии и дизайн
 • Индустриална безопасност
 • Технологичен дизайн на текстила и кожите
 • Инженерна електрохимия и корозия
 • Неорганични технологии
 • Парфюмерия и козметика
 • Полимерно инженерство
 • Технология на стъклото, керамиката и свързващите вещества
 • Фин органичен синтез
 • Чиста енергия и устойчиво развитие

Декан:
доц. д-р инж. Андриана Сурлева

Катедра: Аналитична химия
Кабинет: сгр. А, каб. 236
тел. +359 2) 81-63-169
E-mail: surleva@uctm.edu

Заместник декан:
доц. д-р инж. Весислава Тотева

Катедра: Текстил, кожи и горива
Кабинет: сгр. А, каб. 236
тел.: (+359 2) 81-63-169
E-mail: vesislava@uctm.edu

Експерт по акредитация и качество на обучението:
доц. д-р инж. Поля Миладинова

Катедра: Органичен синтез и горива
Кабинет: сгр. В, каб. 171
тел.: (+359 2) 81-63-208
E-mail: ppolya@uctm.edu

Инспектор:
инж. Зорница Георгиева

Кабинет: Сгр. А, каб. 206
тел.: (+359 2) 81-63-113
E-mail: organkan@uctm.edu

Общо събрание на Факултет по химични технологии - Председател:
доц. д-р инж. Антон Георгиев

тел.: (+359 2) 81-63-418
Е-mail: antonchem@uctm.еdu

Общо събрание на Факултет по химични технологии - Зам. Председател:
доц. д-р инж. Поля Миладинова

тел.: (+359 2) 81-63-208
E-mail: ppolya@uctm.edu

В структурата на Факултета са включени следните катедри:

Катедра "Органичен синтез"

Ръководител: доц. д-р инж. Николай Георгиев
Кабинет: Сгр. В, каб. 176
тел.: (+359 2) 81-63-207
E-mail: : nikigeorgiev@uctm.edu

Сайт на катедрата

Катедра "Полимерно инженерство"

Ръководител: доц. д-р Петър Велев
Кабинет: Сгр. В каб.114
тел.: (+359 2) 81-63-229
E-mail: : p_velev@uctm.edu

Сайт на катедрата

Катедра "Целулоза, хартия и полиграфия"

Ръководител: доц. д-р инж. Искрен Спиридонов
Кабинет: сгр. А, 114
тел.: (+359 2) 81-63-237
E-mail: : i_spiridonov@abv.bg

Сайт на катедрата

Катедра "Индустриална безопасност"

Ръководител: доц. д-р инж. Спаска Янева
Кабинет: сгр. А, 416
тел.: (+359 2) 81-63-280
E-mail: : sp_yaneva@uctm.edu

Катедра "Неорганични и електрохимични производства"

Ръководител: доц. д-р инж. Димка Фачикова
Кабинет: сгр. В, каб. 178Б
тел.: (+359 2) 81-63-256
E-mail: : dimkaivanova@uctm.edu

Сайт на катедрата

Катедра „Текстил кожи и горива”

Ръководител: доц. д-р инж. Десислава Грабчева
Кабинет: сгр. А, каб. 305
тел.: (+359 2) 81-63-265
E-mail: : dgrabcheva@uctm.edu

Сайт на катедрата

Катедра "Органична химия"

Ръководител: проф. д-р инж. Петър Тодоров
Кабинет: сгр. Б, каб. 126
тел.: (+359 2) 81-63-423
E-mail: : p_todorov@uctm.edu

Сайт на катедрата

Катедра "Физикохимия"

Ръководител: доц. д-р инж. Грета Радева
Кабинет: сгр. Б, каб. 220
тел.: (+359 2) 81-63-434
E-mail: : grradeva@uctm.edu

Сайт на катедрата

Катедра "Аналитична химия"

Ръководител: доц. д-р инж. Стела Георгиева-Кискинова
Кабинет: сгр. Б, каб. 328
тел.: (+359 2) 81-63-400
E-mail: : st.georgieva@uctm.edu

Сайт на катедрата

Катедра "Физика"

Ръководител: доц. д-р инж. Йорданка Триифонова
Кабинет: сгр. Б, каб. 161
тел.: (+359 2) 81-63-450
E-mail: : p.petkov@uctm.edu

Сайт на катедрата