Annual tuition fees

Годишни такси за обучение през учебната 2022/2023 г. за новоприети студенти:

Годишните такси за действащи студенти в ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“ след средно образование – граждани на Република България и граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария:
   • редовно обучение - 800,00 лв.;
   • задочно обучение - 800,00 лв.

Братя и сестри, до 26 годишна възраст, живеещи в едно домакинство към момента на извършване на плащането, обучаващи се в ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър“ след средно образование, редовна форма на обучение, заплащат една семестриална такса.
 
Годишни такси за действащи студенти в ОКС “Магистър” след придобита ОКС “Бакалавър”:
   • редовно обучение - 900,00 лв.
 
Годишни такси за обучение в ОНС „Доктор“:
   • за редовно обучение - 500,00 лв.;
   • за задочно обучение - 500,00 лв.

Годишни такси срещу заплащане за учебната 2022/2023 г.
 
Годишни такси за обучение на студенти срещу заплащане за ОКС „Бакалавър“:
   • редовно обучение - 2000,00 лв. ;
   • задочно обучение - 2000,00 лв.
 
Годишни такси за обучение на студенти срещу заплащане за ОКС „Магистър“ след придобита ОКС „Бакалавър“:
   • редовно обучение, семестриална такса - 3000,00 лв.;
   • задочно обучение, семестриална такса - 3000,00 лв.;
 
Годишни такси за ОНС „Доктор“, приети за обучение срещу заплащане:
   • редовно обучение - 4000,00 лв.;
   • задочно обучение - 2000,00 лв.;
   • на самостоятелна подготовка - 2000,00 лв.
 
Чуждестранните студенти, докторанти по чл. 95, ал. 8 от Закона за висшето образование - граждани на трети за Европейския съюз държави (в евро):
ОКС „Бакалавър“:
   • редовно обучение - 2400,00 евро;
   • задочно обучение - 2400,00 евро;
ОКС „Магистър“ след средно образование
   • редовно обучение 3000,00 евро.
ОКС “Магистър“ след ОКС „Бакалавър“
   • редовно обучение - 3000,00 евро;
 
ОНС „Доктор“:
   • редовно обучение - 3500,00 евро;
   • задочно обучение - 2000,00 евро;
   • на самостоятелна подготовка - 2000,00 евро.
 
Такса за подготвителен езиков курс (български език) - 2400,00 евро.
 
Таксите за обучение в евро се заплащат в левовата равностойност по фиксирания курс на еврото към българския лев.
  

Годишни такси за обучение. за студенти и докторанти, приети през 2021/2022 г.:

Годишните такси за действащи студенти в ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“ след средно образование – граждани на Република България и граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария:
   • редовно обучение - 800,00 лв.;
   • задочно обучение - 800,00 лв.

Братя и сестри, до 26 годишна възраст, живеещи в едно домакинство към момента на извършване на плащането, обучаващи се в ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър“ след средно образование, редовна форма на обучение, заплащат една семестриална такса.

Годишни такси за действащи студенти в ОКС “Магистър” след придобита ОКС “Бакалавър”:
   • редовно обучение - 900,00 лв.

Годишни такси за обучение в ОНС „Доктор“:
   • за редовно обучение - 500,00 лв.;
   • за задочно обучение - 500,00 лв.

Годишни такси срещу заплащане за учебната 2022/2023 г. за студенти и докторанти, приети през 2021/2022 г.:

Годишни такси за обучение на студенти срещу заплащане за ОКС „Бакалавър“:
   • редовно обучение - 2000,00 лв. ;
   • задочно обучение - 2000,00 лв.

Годишни такси за обучение на студенти срещу заплащане за ОКС „Магистър“ след придобита ОКС „Бакалавър“:
   • редовно обучение, семестриална такса - 3000,00 лв.;
   • задочно обучение, семестриална такса - 3000,00 лв.;

Годишни такси за ОНС „Доктор“, приети за обучение срещу заплащане:
   • редовно обучение - 4000,00 лв.;
   • задочно обучение - 2000,00 лв.;
   • на самостоятелна подготовка - 2000,00 лв.

Чуждестранните студенти, докторанти по чл. 95, ал. 8 от Закона за висшето образование - граждани на трети за Европейския съюз държави (в евро):

ОКС „Бакалавър“:
   • редовно обучение - 2400,00 евро;
   • задочно обучение - 2400,00 евро;

ОКС „Магистър“ след средно образование
   • редовно обучение 3000,00 евро.

ОКС “Магистър“ след ОКС „Бакалавър“
   • редовно обучение - 3000,00 евро;

ОНС „Доктор“ и специализанти:
   • редовно обучение - 3500,00 евро;
   • задочно обучение - 2000,00 евро;
   • на самостоятелна подготовка - 2000,00 евро.

Такса за подготвителен езиков курс (български език) - 2400,00 евро.
Таксите за обучение в евро се заплащат в левовата равностойност по фиксирания курс на еврото към българския лев.

Годишни такси за обучение за студенти и докторанти, приети преди 2021/2022 г.:

Годишни такси за действащи студенти в ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“ след средно образование – граждани на Република България и граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария:
   • редовно обучение - 700,00 лв.;
   • задочно обучение - 700,00 лв.

Братя и сестри, до 26 годишна възраст, живеещи в едно домакинство към момента на извършване на плащането, обучаващи се в ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър“ след средно образование, редовна форма на обучение, заплащат една семестриална такса.
 
Годишни такси за действащи студенти в ОКС “Магистър” след придобита ОКС “Бакалавър”:
   • редовно обучение - 800,00 лв.
 
Годишни такси за обучение в ОНС „Доктор“:
   • за редовно обучение - 500,00 лв.;
   • за задочно обучение - 500,00 лв.

Годишни такси срещу заплащане за учебната 2022/2023 г. за студенти и докторанти, приети преди 2021/2022 г.:
 
Годишни такси за обучение на студенти срещу заплащане за ОКС „Бакалавър“:
   • редовно обучение - 2000,00 лв. ;
   • задочно обучение - 2000,00 лв.
 
Такси за обучение на студенти срещу заплащане за ОКС „Магистър“ след придобита ОКС „Бакалавър“:
   • редовно обучение, семестриална такса - 1000,00 лв.;
   • редовно обучение, такса за дипломен семестър - 700,00 лв.;
   • задочно обучение, семестриална такса - 1000,00 лв.;
   • задочно обучение, такса за дипломен семестър - 700,00 лв.
 
Годишните такси за ОНС „Доктор“, приети за обучение срещу заплащане:
   • редовно обучение - 4000,00 лв.;
   • задочно обучение - 2000,00 лв.;
   • на самостоятелна подготовка - 2000,00 лв.
 
Годишни такси за обучение през учебната 2022/2023 г. на чуждестранните студенти, докторанти по чл. 95, ал. 8 от Закона за висшето образование - граждани на трети за Европейския съюз държави (в евро), приети преди 2021/2022 г.:
ОКС „Бакалавър“:
   • редовно обучение - 2400,00 евро;
   • задочно обучение - 2400,00 евро;
ОКС „Магистър“ след средно образование
   • редовно обучение 3000,00 евро.
ОКС “Магистър“ след ОКС „Бакалавър“
   • редовно обучение - 3000,00 евро;
 
ОНС „Доктор“ и специализанти:
   • редовно обучение - 3500,00 евро;
   • задочно обучение - 2000,00 евро;
   • на самостоятелна подготовка - 2000,00 евро.
 
Такса за подготвителен езиков курс (български език) - 2400,00 евро.
 
Таксите за обучение в евро се заплащат в левовата равностойност по фиксирания курс на еврото към българския лев.


Таксите се заплащат в началото на всеки семестър, до 10 дни след започване на семестъра чрез ПОС терминал в касата на ХТМУ или по банков път.
Новоприетите студенти заплащат таксите при записване в ХТМУ.

Таксата се внася на ПОС терминал в касата в ХТМУ от титуляра на картата или по банков път в банков клон на всяка търговска банка по банковата сметка на ХТМУ:
IBAN: BG25 BNBG 9661 3100 1032 01
BIC: BNBG BGSD
Банка: Българска Народна Банка
Титуляр: ХТМУ
МОЛ: проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова.
Във вносната бележка за "задължено лице" (вносител) се изписват ТРИТЕ ИМЕНА и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА. Като "основание за плащане" се изписва "КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА” или "СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА".