Curricula - Master

Автоматика и информационни технологии Изтегли
Биоенергийни технологии и биопродукти Изтегли
Биомедицинско инженерство Изтегли
Биотехнологии Изтегли
Водородни технологии Изтегли
Екология и опазване на околната среда Изтегли 
Еластични омрежени полимери Изтегли 
Електрохимия и защита от корозия Изтегли 
Енергийна и екологична ефективност в металургията Изтегли
Индустриален мениджмънт Изтегли
Индустриална безопастност Изтегли
Индустриална логистика Изтегли
Иновативни технологии за възобновяема енергия Изтегли
Инженерно материалознание (на анг. език) Изтегли
Информационни технологии Изтегли
Консервация и реставрация на хартия и книги  Изтегли 
CAD/CAE в химичните технологии Изтегли
Материали и технологии за опто- и микроелектрониката Изтегли
Медицински текстил Изтегли
Металознание и термично обработване на металите Изтегли
Металолеене Изтегли
Металургия на цветните и благородните метали Изтегли
Металургия на черните метали Изтегли
Метрология акредитация и сертифициране Изтегли
Нанотехнологии и наноматериали Изтеглиhttps://mmu2.uctm.edu/uctm/umo/uch_plan_mag/new_2022/InovTechVazEnergia.pdf
Неорганични вещества  Изтегли 
Обработка на металите чрез пластична деформация Изтегли
Полиграфия  Изтегли 
Полимерно инженерство Изтегли
Приложна аналитика Изтегли
Природни и синтетични горива Изтегли 
Рециклиране на полимери Изтегли
Рециклиране на метални материали Изтегли
Силикатни материали Изтегли
Системи за възобновяема енергия (на бълг. и анг. език) Изтегли
Системи и устройства за опазване на околната среда в металургията Изтегли
Стопанско управление Изтегли
Стъкло, керамика и свързващи вещества Изтегли
Текстил и кожи и изделия от тях Изтегли
Технология на високоенергийните материали Изтегли
Управление на качеството Изтегли
Фин органичен синтез  Изтегли 
Химично инженерство  Изтегли
Химично инженерство (на немски език) Изтегли
Химично и биохимично инженерство (на френски език), след средно образование Изтегли
Химични технологии в ядрената енергетика Изтегли
Целулоза, хартия и опаковки Изтегли