ПОКАНА за избор на обучители по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01

 

 

ПОКАНА

за избор на обучители за реализиране на дейност по разработване и въвеждане на съвместни учебни програми с партниращите български висши училища, с издаване на общи дипломи и програми с дигитално образователно съдържание, дейност по разработване и въвеждане на програми с дигитално образователно съдържание, вкл. за дистанционно обучение и дейност по разработване на дигитално образователно съдържание

по проект

BG05M2ОP001-2.016-0030-C01, "Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)"

Уважаеми колеги,

ХТМУ е партньор в проект BG05M2OP001-2.016-0030-С01, "Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)", финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот".

С настоящата покана каним преподаватели експерти в областта на кръговата икономика, сигурността на стратегически инфраструктури и производства и индустриални решения за Зелената сделка да вземат участие като обучители на студенти от професионално направление 5.9 Металургия, 3.7 Администрация и управление и 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика“. Обучението е част от планираните дейности за разработване и внедряване на съвместни програми между кандидата и партньорите в проекта, нови програми с дигитално образователно съдържание, вкл. за дистанционно обучение, където студентите ще придобият съвременни знания и умения, както и разработване на дигитално образователно съдържание.

Обученията по кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства и индустриални решения за Зелената сделка ще трябва да бъдат базирани на приложението на дигиталните технологии, ще насърчават профилната специализация, свързаността и ефективното използване на споделени ресурси (човешки, финансови и материални). Предвиждат система за актуализация и динамично съответствие с актуалните тенденции и изисквания на пазара на труда и планиране на приема на студенти и докторанти, провеждането на студентски стажове и практики, както и включване на специалисти от практиката за осъществяване на преподавателска дейност. Предвижда се въвеждане на иновативни форми на преподаване и обучение и проблемно базирано обучение. Подкрепените програми предвиждат въвеждане на компетентностен модел, мултидисциплинарност и интердисциплинарност. Това ще касае разработване на рамка от компетентности (компетентностен профил на специалността), който дефинира т.н. "резултати от ученето" (знания, умения и компетентности), които трябва да се усвоят и демонстрират от обучаваните след завършване на учебния процес (това, което учащият знае, разбира и е в състояние да направи при завършване на учебния процес). Ще бъдат разработени критерии (стандарти), инструменти и механизми за оценка и валидиране на резултатите от ученето. Разработването на дигитално образователно съдържание изисква екипна колаборативна работа, която включва формиране на работни екипи, съставяне на педагогически сценарии, дискусия по сценария на курса и структурата на учебния модул с останалите екипи, които подготвят курсове по своите дисциплини, видеозапис на лекции на титуляра на курса и интегрирането им в електронния курс или синхронно обучение във виртуална среда, работа по създаване на курса, изработване на кратко ръководство в помощ на студентите, които ще следват курса, включващо минимума от компетентности, които трябва да притежават.

Избраните преподаватели ще участват пряко в разработването на следните програми:

  1. Магистърска програма по „Кръгова икономика“, съвместно с партньорите по проекта Бургаски свободен университет и Международно висше бизнес училище.

  2. Магистърска програма по „Сигурност на стратегически инфраструктури и производства“ съвместно с партньорите по проекта Бургаски свободен университет и Международно висше бизнес училище.

  3. Магистърска програма с дигитално образователно съдържание, вкл. за дистанционно обучение „Индустриални решения за Зелената сделка“.

Периодът на изпълнение на дейностите е от октомври 2022 до юни 2023 г., като обученията ще бъдат организирани като част от обучителния процес в университета. Конкретният график за провеждане на обученията ще бъде направен след избора на обучители и обучаеми.

Заинтересованите колеги за включване като преподаватели експерти по разработване на нови образователни програми по проекта трябва да изпратят кратко резюме на своята квалификация и опит, включващо:

  1. Академичен и преподавателски опит – описание на дисциплините на преподаване и продължителност на преподаването по програми по съответното професионално направление.

  2. Научни интереси и научно-изследователски опит в сферата на посочените теми на новите образователни програми.

  3. Опит в разработване на учебни програми.

Всеки заинтересован за включване като обучител, трябва да изпрати автобиография и заявление за кандидатстване (по приложен образец) с описание на наличната квалификация и опит по посочените теми на е-мейл: l_aljihmani@uctm.edu в срок до 09.03.2022 г.

Допълнителни въпроси относно кандидатстването за посочените позиции, може да се зададат на е-мейл: l_aljihmani@uctm.edu.