Проведена среща по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01

 

 

Проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01 "Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)"

На 17.02.2022 г. се проведе работна среща по проект „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП)“ по договор BG05M2OP001-2.016-0030-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Срещата се състоя в залата на академичния съвет на МВБУ. На срещата присъстваха проф. д-р Милен Балтов, ректор на БСУ и ръководител на проекта, както и представители на партниращите висши училища - проф. д-р Георги Апостолов, ректор на МВБУ, проф. д-р инж. Сеня Терзиева, ректор на ХТМУ, доц. д-р Иван Андреев и доц. д-р Стела Балтова, зам.-ректори на МВБУ и проф. д-р инж. Емил Михайлов, декан на Факултет по металургия и материалознание в ХТМУ.

Работната група беше посрещната и приветствана от г-жа Лена Гайдарска, Президент на МВБУ, която пожела успешно и ползотворно сътрудничество в най-благородната мисия на висшите училища – предоставяне на качествено съвременно образование в полза на обществото.

Информация и снимки https://www.bfu.bg/bg/novini/obrazovatelno-partnyorstvo-za-strategicheski-infrastrukturi