Ректорът на ХТМУ подписа договор по програма „Модернизация на висшите училища“

 

На 5 юли 2021 г. Ректорът на Химикотехнологичен и металургичен университет проф. Сеня Терзиева-Желязкова и Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ г-н Иван Попов подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ по проект BG05M2OP001-2.016-0013 „Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и металургичен университет“.

В проекта са заложени дейности, свързани с разработката и въвеждането на съвместни учебни програми с партниращи български висши училища, разработване и внедряване на дигитално образователно съдържание, обучение на преподаватели, създаване на мрежи от кариерни центрове на партниращите висши училища, създаване на студентски клубове за развитие на предприемачески умения и входяща мобилност за преподаване.

 

Дейностите по проекта ще се реализират в партньорство с Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград, и Университет „Проф. Асен Златаров“ – Бургас. Асоциирани партньори по проекта са:

- Университета на Алабама в Хънтсвил

- Университета във Любляна, Словения

- Техническия Университет в Прага, Чехия

 

Общата стойност на проекта е 1 629 276лв без ДДС, от които 1 384 884.60лв. от Европейския съюз и 244 391.40лв. Национално финансиране.

 

Главната цел на проекта е: "посредством модел на партньорство и взаимодействие с други университети да се модернизира и повиши качеството на обучение по направление 5.10 Химични технологии в Химикотехнологичен и металургичен университет, София"". Тя ще бъде постигната, чрез следните специфични цели:

- Развиване на партньорство с Университет „Проф. Асен Златаров“ - Бургас и Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград за разработване и въвеждане на съвместни интердисциплинарни магистърски и бакалавърски програми в областта на зелените технологии и иновативни технологии за възобновяема енергия;

- Интернационализация на дейността на партньорските университети чрез реализиране на съвместни програми и обмяна на опит и експертиза с чуждестранни университети в областта на професионално направление 5.10 Химични технологии (за ХТМУ и БУ) и 4.2. Химически науки (за ЮЗУ);

- Разработване и въвеждане на дигитално образователно съдържание, електронни ресурси и облачни технологии в образователния процес;

- Професионално развитие на преподавателите и подобряване на уменията им за използване на ИКТ-базирани иновационни образователни технологии;

- Развиване на възможностите за професионална реализация и кариерно развитие на студентите по различни области на професионално приложение на Химията като наука.

- Развиване на активно партньорство с национално представителни организации на работодателите, за постигане на по-голяма практическа приложимост на обучението и по добро взаимодействие между студенти, преподаватели и потенциални работодатели от химическата индустрия в България.

 

www.eufunds.bg

http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=972