Ректорът на ХТМУ подписа договор по програма „Модернизация на висшите училища“

На 5 юли 2021 г. Ректорът на Химикотехнологичен и металургичен университет проф. Сеня Терзиева-Желязкова и Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ г-н Иван Попов подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ по проект „Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и металургичен университет“.

В проекта са заложени дейности, свързани с разработката и въвеждането на съвместни учебни програми с партниращи български висши училища, разработване и внедряване на дигитално образователно съдържание, обучение на преподаватели, създаване на мрежи от кариерни центрове на партниращите висши училища, създаване на студентски клубове за развитие на предприемачески умения и входяща мобилност за преподаване.

Дейностите по проекта ще се реализират в партньорство с Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград, и Университет „Проф. Асен Златаров“ – Бургас. Асоциирани партньори са университети от Германия, Словения, Чехия и САЩ.

http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=972