Прием за продължаващо и дистанционно обучение при ХТМУ

ДЕКАНАТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА

УЧЕБНАТА 2023/2024 година

I. ДЪЛГОСРОЧНО ОБУЧЕНИЕ с продължителност 4 семестъра в направлението паралелно обучение за придобиване на допълнителна квалификация по следните специализации:

  1. АНАЛИТИКА

  2. БИОТЕХНОЛОГИЧНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ХРАНИ

  3. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

  4. ЕНЕРГИЙНА И ЕКОЛОГИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ

  5. ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

  6. МЕНИДЖМЪНТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

  7. МИТНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

  8. ПАРФЮМЕРИЙНИ И КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ

  9. ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ

Обучението се провежда паралелно със занятията на редовния курс. За него могат да кандидатстват редовни и задочни студенти, обучаващи се във всички висши училища и колежи, както и специалисти с висше образование – до две години след дипломиране.

II. ДЪЛГОСРОЧНО ОБУЧЕНИЕ с продължителност 2 семестъра:

  1. ИНЖЕНЕРНА ПЕДАГОГИКА едногодишно задочно обучение за придобиване на професионална квалификация „УЧИТЕЛ по химия и опазване на околната среда, общотехнически и специални учебни предмети“ и „УЧИТЕЛ по общотехнически и специални учебни предмети“.

В обучението могат да се включат дипломирани студенти и студенти последна година от курса на обучение.

III. КРАТКОСРОЧНО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПО СИСТЕМАТА HEADWAY

1. Първо и второ ниво - хорариум 100 учебни часа

2. Трето и четвърто ниво - хорариум 120 учебни часа

IV. КРАТКОСРОЧНО СПЕЦИАЛИЗИРАЩО ОБУЧЕНИЕ

1. КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА ХАРТИЯ И КНИГИ

2. РЕСТАВРАЦИЯ НА ДРЕВНА КЕРАМИКА И МЕТАЛИ

3. ВЪВЕДЕНИЕ В CAD/CAE

В курсовете за краткосрочно обучение могат да участват редовни и задочни студенти, обучаващи се във всички висши училища и колежи, както и специалисти с висше образование, независимо от годината на завършване.

 

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ: от 04.09.2023 г. до 29.09.2023 г. в канцеларията на Деканата в сграда А на ХТМУ - София, етаж 2, стая 203, тел. (+02) 81 63 118

КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ: от 02.10.2023 г. до 06.10.2023 г.

НАЧАЛО на учебната година: 09.10.2023 г.

 

ОБЯВА