XXV Национална текстилна конференция с международно участие 2023

В рамките на научния календар, посветен на 70-годишнината на Химикотехнологичен и металургичен университет от 26.10 до 28.10.2023 г. се проведе XXV-та Национална Текстилна Конференция с Международно Участие „Традиции и иновации в текстила и облеклото“ в Благоевград, УЦ Бачиново. Научният форум се организира ежегодно от Научно-техническия съюз по текстил, облекло и кожи, съвместно с катедра „Текстил, кожи и горива“ към ХТМУ и катедри от други висши училища и научни институти в България.

В научния форум, който се проведе хибридно, взеха участие над 100 студенти, докторанти, специалисти, преподаватели и учени от висши училища у нас и в чужбина, от професионалните гимназии по дизайн, текстил и облекло, от Института по полимери на БАН, Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“, от висши училища във Франция, Виетнам, Македония, Турция, Тунис, Германия, Белгия. Онлайн се включиха студенти, докторанти и учени от Ханойския университет по наука и технологии, Университет „Св. св. Кирил и Методий“ в Скопие, Техническият университет в Дрезден, Школата по художествено тъкане в град Пен д‘Ажене, Франция и други.

Конференцията беше открита от декана на Техническия факултет проф. д-р инж. Снежина Андонова към Югозападен университет „Неофит Рилски“, който за поредна година е домакин. Научното събитие се провежда и с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“ в резултат на спечелен проект под ръководството на Председателя на НТС по текстил, облекло и кожи, доц. д-р Ивелин Рахнев. В приветствието си доц. Рахнев подчерта значимостта на научния форум за всички специалисти в областта на дизайна, текстила и облеклото у нас и благодари на спонсорите на конференцията „Е. Миролио“ ЕАД – Сливен, „Пиринтекс“ ЕООД – Гоце Делчев, „Лемприер Уул“ ЕООД – Сливен, Picanol HB – Белгия, както и на домакините на събитието.

Конференцията започна с кръгла маса на тема „Кадрово осигуряване на текстилната професия“. Основни тематични изказвания бяха направени от инж. Фани Тодорова – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“ към Министерството на образованието и науката и Красимир Вълчев – зам.-председател на Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост.

Като част от научната програма преподавателите и докторантите от катедра „Текстил, кожи и горива“, представиха своите научни разработки в областта на текстилните материали, свързани с приложенията на нанотехнологиите, опазване на околната среда, медицината и бита.

В рамките на конференцията беше представено модно ревю с участието на преподаватели, докторанти, студенти и ученици.