ХТМУ обявява процедура за подбор на участници в проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02

 

 

 

ПОКАНА

 

Във връзка с изпълнението на Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, ХТМУ набира:

 

I. Студенти, които да се включат в обучение по дейност WP 3.3. – Студентски клуб за развитие на предприемачески умения и дигитална креативност

Целта е студентите да развият предприемаческите умения, дигитални, креативни и меки умения, за да взимат активно участие в различни научно-изследователски проекти, конференции, семинари и др. С тази инициатива се цели студентите да бъдат по-конкурентоспособни на пазара на труда. Обучението е предвидено да бъде в рамките на 40 академични часа в 5 непоследователни дни.

На завършилите обучението ще се издава Сертификат.

Изисквания:

 • Да са студенти в ОКС: Бакалавър или магистър, редовно или задочно обучение;

 • Да бъдат от следните професионални направления: 4.6, 5.2, 5.6 и 5.13;

 • Да владеят английски език на ниво не по-ниско от В1 по Европейската езикова рамка;

 • Минимален среден успех от следването – не по-нисък от добър (4,00).

 

Необходими документи:

 • Завление за кандидастване – по образец (тук);

 • Уверение за среден успех от следването;

 • Мотивационно писмо – по образец (тук).

 

II. Преподаватели, които да се включат с цел преподаване по дейност WP 3.3. – Студентски клуб за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност

Целта е да се проведат обучения на студентите чрез създаване на студентски клуб за развиване на техните предприемачески и презентационни умения и дигитална креативност. Целта е преподавателите да обучават студентите в среда различна от познатата на теми, които са с изключително практическа насоченост и да им подпомогнат в развиването на предприемаческо мислене, усъвършенстване на дигиталните и креативните умения.

 

Изисквания:

 • Да заемат АД асистент, гл. асистент, доцент или професор;

 • Да владеят английски език на ниво не по-ниско от В1 по Европейската езикова рамка;

 • Да притежават много добри компютърни умения;

 • С предимство ще се ползват млади преподаватели на възраст до 35 години.

 

Необходими документи:

 • Завление за кандидастване – по образец (тук);

 • Мотивационно писмо – по образец (тук).

 

 

Кандидатурите следва да се изпращат по електронната поща на адрес: secret@uctm.edu или кабинет 205, сграда А (деловодство)

СРОК до 28.02.2022 г.

www.eufunds.bg

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.