ХТМУ е ПАРТНьОР в МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на академичната екосистема

Химикотехнологичен и Металургичен Университет чрез катедра "Биотехнология" е ПАРТНьОР в ПН 5.11. Биотехнология по проект
МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на академичната екосистема BG05М2ОР001-2.016-0018