ХТМУ партньор в проекта МИКС-ИП

 

 

На 17.02.2022 г. се проведе първата работна среща по проект „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП)“ по договор BG05M2OP001-2.016-0030-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Водещ бенефициент по проекта е Бургаският свободен университет, а висшите училища партньори са Химикотехнологичният и металургичен университет и Международно висше бизнес училище.

Основна цел на проекта е създаването и развитието на профилирани кадри за нуждите на бизнеса във високотехнологичния сектор и стратегическите инфраструктурни проекти. За целта, в рамките на проекта, се предвиждат дейности, които ще създадат подходящи условия за сътрудничество между висшите училища и бизнеса, посредничество и подкрепа за развитие на кариерата на завършващите.

Работната група беше приветствана от г-жа Лена Гайдарска, Президент на МВБУ. На срещата присъстваха проф. д-р инж. Сеня Терзиева, ректор на ХТМУ, проф. д-р инж. Емил Михайлов, декан на Факултет по металургия и материалознание в ХТМУ, проф. д-р Милен Балтов, зам.-ректор на БСУ и ръководител на проекта, проф. д-р Георги Апостолов, ректор на МВБУ, доц. д-р Иван Андреев и доц. д-р Стела Балтова, зам.-ректори на МВБУ.

За повече информация: https://www.bfu.bg/bg/novini/obrazovatelno-partnyorstvo-za-strategicheski-infrastrukturi