ХТМУ обявява процедура за подбор на участници в проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02

 

 

 

ПОКАНА

 

Във връзка с изпълнението на договор № ВG05М2ОР001-2.016-0008 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в ТЕХнически университет - София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)”, Химикотехнологичен и металургичен университет търси да назначени на трудов договор за определен брой часове в екипа за организация и управление, следните експерти:

 

1. Преподаватели по английски език (1 бр. лектор от населеното място) за провеждане на продължаващо обучение в рамките на 160 уч. часа на преподаватели със заетост от 2, 3 или 4 учебни часа на ден. Разработване на курсове в зависимост от нивото на кандидатите на нива по-високи от В1, съгласно европейската езикова рамка. Провеждане на учебни занятия в присъствена форма на територията на Химикотехнологичен и металургичен университет – София.

 

Изисквания:

  • висше, степен магистър отговарящо за длъжността, за която се кандидатства

  • специфични познания в чуждоезиковото обучение в професионални направления на висшето образование: 4.6, 5.2, 5.6 и 5.13

  • практически опит: не по-малко от 7 години

  • компютърни умения: много добри

 

2. Преподавател по ИКТ (1 бр. лектор извън населеното място) за провеждане на интензивно обучение в рамките на 24 уч. часа на преподаватели със заетост от 3 дни по 8 учебни часа. Разработване на учебен курс, насочен към преподаватели във висше учебно заведение, за придобиване на умения за работа със среда за разработване на дигитално учебно съдържание базирана на Moodle. Провеждане на учебни занятия в присъствена форма на територията на Химикотехнологичен и металургичен университет – София с помощта на предварително осигурена електронна среда, администрирана от ХТМУ-София.

 

Изисквания:

  • висше, степен магистър

  • специфични познания в ИКТ

  • опит в работата с Moodle

  • практически опит: не по-малко от 3 години

  • компютърни умения: отлични

 

Кандидатите следва да представят автобиография и документи, доказващи необходимите изисквания за заемане на длъжността.

Кандидатурите следва да се подават в кабинет 205, сграда А на ХТМУ и да се изпращат по електронната поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Заявления за участие в конкурса: (за обучител по английски език); (за обучител по ИКТ)  

 

СРОК до 22.04.2022 г.

За интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

www.eufunds.bg

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.