ХТМУ обявява процедура за подбор на участници в проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02

 

 

 

ПОКАНА

 

Във връзка с изпълнението на Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Химикотехнологичен и металургичен университет набира:

 

Преподаватели, които да се включат в мобилност с цел преподаване и обмяна на опит в Технически университет Клуж-Напока, Румъния, по дейност WP 2Професионално развитие на преподавателите (Краткосрочна специализация на преподаватели в рамките на две седмици)

Преподавателската дейност в рамките на мобилността ще включва не по-малко от 4 часа седмично, като е възможно и съвместно преподаване с преподавател от асоциирания партньор. Краткосрочните специализации ще бъдат удостоверени от чуждестранния асоцииран партньор с документ за успешно приключване, подписан от приемащата страна и посочващ името на участника, целта на дейността, както и началната и крайната дата на дейността. Преподавателите, завършили успешно мобилност с цел преподаване ще имат право да бъдат „споделени преподаватели“ в рамките и за целите на настоящия проект, при което преподавател от едно от участващите висши училища обучава студенти от друго висше училище, участващо в проекта.

Конкретни дати на престой и дисциплини за провеждане на учебни занятия, ще бъдат съгласувани с Технически университет Клуж – Напока след приключване на подбора.

 

Изисквания:

  • Да заемат АД асистент, гл. асистент, доцент или професор;

  • Да бъдат от следните професионални направления: 4.6, 5.2, 5.6 и 5.13;

  • С предимство ще се ползват млади преподаватели на възраст до 35 години.

 

Необходими документи:

  • Европейски формат на автобиография;

  • Мотивационно писмо – по образец (тук);

  • Съгласие от Декан – по образец (тук).

 

Кандидатурите следва да се подават в кабинет 205, сграда А на ХТМУ и да се изпращат по електронната поща на адрес: secret@uctm.edu

 

СРОК до 30.09.2023 г.

 

www.eufunds.bg

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.