СТАНОВИЩЕ НА ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ

СТАНОВИЩЕ НА

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ

 

Във връзка с прилагане на Стратегията за развитие на висшето образование за периода 2021 – 2030 г. и Оперативния план към нея, пред висшите училища се поставя въпросът за оптимизиране на структурата /Цел 10: Подобряване на структурата и ефикасността на висшето образование, както и дейностите и мерките по тях/.

Базов документ за това е Националната карта на висшето образование в Република България (НКВОРБ), която трябва да определи профилната и териториалната структура на институционалната мрежа за висше образование, по чиято методика все още получаваме становища от работодатели.

Към настоящия момент висшите училища в страната стартират хоризонтално консолидиране по професионални направления с нови бакалавърски и магистърски програми като бенефициенти по проекти „Модернизация на висшето образование“. Това дава импулс на идеята за споделени ресурси в образователната дейност на акредитираните висши училища в България. Някои от тях изпълняват Националната програма „Европейски научни мрежи“ (За ХТМУ – проект „DRUG-MOLECULE), което допълнително насърчава развитието на изследователски екипи в мрежи от различни институции. На практика вече е стартирало обединяване на проектен принцип, основано на капацитет, визия за развитие, институционални цели и приоритети, потребност на бизнеса от иновативни образователни програми.

От няколко години са в ход проектите за центрове за върхови постижения и центрове за компетентност, които вече имат изградени структури, в които на екипен принцип се формират междууниверситетски изследователски групи и стартират съвместни научни и приложни изследвания.

Посоченото до тук ни дава основание да изразим следното становище, относно изпълнението на Стратегията (Цел 10):

1. Процесът на консолидация на висшите училища може и трябва да има за цел единствено повишаване качеството на висшето образование, развитие и утвърждаване на конкурентните предимства на висшите училища чрез включването им в европейски университетски мрежи, адекватен отговор на обществената потребност от достъпно висше образование, оптимизиране на публичните разходи. Ето защо консолидирането трябва да следва хоризонталния принцип на наличните мрежи и резултати от тях. За целта трябва да се изработят критерии, показатели и индикатори, доказващи ефективността и бъдещите ползи за отделните институции и системата на висшето образование.

2. Обединяването може да бъде само доброволен акт, прилагайки Мярка 10.1.6. Това ще гарантира спазване на Закона за висшето образование и академичните институции ще приемат консолидация на базата на видими ползи от съвместна работа в определени сфери за всички участници при запазване на тяхната юридическа самостоятелност.

3. Нормативно осигуряване на процесите на съвместни дейности между академичните институции чрез създаване на правен регламент за изследователски консорциум, гарантиращо подобряване на качеството, при спазване на Мярка 10.1.5, Мярка 10.2.3, Мярка 10.2.4, Мярка 10.2.5 и Мярка 10.2.6.

4. ХТМУ, като международно признат и разпознаваем университет, поддържащ оптимална структура, високи научни и образователни стандарти и финансова дисциплина, заявява, че на настоящия етап въпросът за преструктуриране пред университета не стои и се фокусираме върху изпълнението на дейностите по мрежите, в които сме включени с Технически университети – София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Технически университет – Габрово, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, Бургаският свободен университет, като разработваме нови образователни програми по всички професионални направления, по които обучаваме студенти.

5. Механичното реформиране на висшето образование чрез административно преструктуриране на образователни институции би имало като следствие неглижиране на обществения интерес към уникални за страната висши училища, всяко от които с възложена от държавата мисия, да запазят и модернизират вече постигнат и видим образователен профил и научни постижения.

Убедени сме, че чрез постигането на целите, заложени в Стратегията, ще потвърдим високите показатели от акредитация и рейтинг и ще постигнем реална модернизация в отговор на изискванията на пазара на труда.

Академичната общност държи да подчертае, че през годините и в условията на масовизация на висшето образование в България, университетът стриктно спазваше и не се отклони от профила на обучение и възложената му от държавата мисия да осигурява висококвалифицирани кадри за най-големите промишлени компании в България, с които е в тесни партньорски отношения.

Той е един от изследователските висши училища, които със своята научна продукция допринася и за международния престиж на българската наука с присъствието си в световната ранг листа на университетите, а негови изследователи са в престижни световни класации по направления. Университетът е партньор на над 100 чуждестранни университета от цял свят в различни научни и образователни програми.

Това ни дава основание да изразим нашата позиция да продължим да развиваме постигнатото до тук като самостоятелно висше училище, изпълнявайки мисията, която ни е възложена от държавата вече близо 70 години.

 

 

Становището е прието на Академичен съвет, проведен на 04.02.2022 г.