ХТМУ обявява процедура за подбор на участници в проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02

 

 

 

ПОКАНА

 

Във връзка с изпълнението на договор № ВG05М2ОР001-2.016-0008 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в ТЕХнически университет - София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)”, Химикотехнологичен и металургичен университет набира:

 

 1. Студенти за 3-месечна изходяща мобилност с цел обучение в Université de technologie de Troyes (Франция) и Technological University Дъблин-Ирландия

Целта е да се осигури интердисциплинарност на обучението, придобиване на нови знания и умения, както и обмяна на опит. Дейността се развива с пряко сътрудничество с посочените асоциирани партньори по проекта, удостоени с харта за висше образование „Еразъм“. Мобилността за обучение на студенти може да покрива всяка тематична област - академична дисциплина от учебната програма или за подготовка и разработване на дипломни работи.

 

Изисквания:

 • ОКС: бакалавър и магистър;

 • Да бъдат студенти от следните професионални направления: 4.6; 5.2; 5.6 и 5.13;

 • Минимален среден успех от следването – мн. добър (4.50);

 • Да владеят английски език на ниво не по-ниско от B1 по Европейска езикова рамка.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ТУК

 

 1. Докторанти за изходяща 3-месечна мобилност с цел обучение/научноизследователска работа в Université de technologie de Troyes (Франция) и Technological University Дъблин-Ирландия

Мобилността за обучение на докторанти може да включва една или комбинация от следните дейности: изпълнение на научноизследователки задачи; консултации с преподаватели в областта на научното направление при разработване на дисертационния труд и обмяна на опит.

 

Изисквания:

 • Да са в процес на обучение на образователно-квалификационна степен „ДОКТОР“ от следните професионални направления: 4.6, 5.2, 5.6 и 5.13;

 • Да владеят английски език на ниво не по-ниско от B1 по Европейска езикова рамка.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ТУК

 

 1. Изходяща 3-месечна мобилност за обучение, преподаване и научноизследователска дейност на постдокторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени в Technological University Дъблин-Ирландия

 

Изисквания:

 • Да бъде постдокторант, млад учен или изследовател в изброените направления;

 • Да владее английски език на ниво не по-ниско от В1 от Европейската езикова рамка.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ТУК

 

 1. Входяща мобилност на преподаватели с продължителност 3 месеца, осъществявана чрез привличане на чуждестранни преподаватели от асоциираните по проектното предложение партньори с цел провеждане на занятия по учебни курсове от програмите, обект на модернизацията, както и обмен на опит между български и чуждестранни учени от университета Technological University Dubliп- Ireland.

 

 

Срок за подаване на документите: до 29.09.2023 г.

 

Кандидатурите следва да се изпращат по електронната поща на адрес:
secret@uctm.edu

 

За интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

 

 

www.eufunds.bg

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.