ХТМУ обявява процедура за подбор на членове на екип за управление на проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02

 

 

 

ХТМУ обявява процедура за подбор на членове на екип за управление на проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02

 

Ръководството на Химикотехнологичен и металургичен университет-София и Екипът за управление на договор № ВG05М2ОР001-2.016-0008-C02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, изискванията на Ръководство за изпълнение на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 2, 3 и 5 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 год., относно изискването в него да се извърши подбор на лица, които не са били предмет на предварителна оценка,

 

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

за членове на екип за управление на проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02  в Химикотехнологичен и металургичен университет, в качеството му на Партньор 3 по проекта, както следва:

1. Координатор от страна на ХТМУ (1 бр.)

Кратко описание на длъжността: Осигурява цялостна координация на дейностите по проекта от страна на партньора – ХТМУ, следи за спазване на времевия график и възложените задачи по проекта, осигурява комуникация с Бенефициента и партньорите по проекта, подготвя, окомплектова и изпраща технически отчети по проекта, осигурява оперативна координация на наетите лица от страна на партньора при изпълнение на дейности по проекта.

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

Хабилитирано лице от област на висшето образование 5. Технически науки от ХТМУ;

Изпълнявал ръководна длъжност през последната една година;

Участие в научно-изследователски проект, минимум един.

Заетост по проекта: 32 часа месечно.

 

2. Финансист/ счетоводител от страна на ХТМУ (1 бр.)

Кратко описание на длъжността: Организира финансово изпълнение на проекта от страна на партньора, води счетоводна документация и счетоводна отчетност по проекта, подготвя платежни документи и осигурява счетоводно записване на всички финансови операции по проекта, изготвя финансови отчети и финансови справки по проекта.

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

Образование – Висше, ОКС „Бакалавър” в професионално направление 3.8 „Икономика“;

Професионален опит: Минимум 3 години като счетоводител във висше училище;

Участие в научно-изследователски проект, минимум две.

Заетост по проекта: 20 часа месечно.

 

 

Кандидатите следва да представят автобиография и документи, доказващи необходимите изисквания за заемане на длъжността.

 

Срок за подаване на документите: от 09.11.2021 г. – до 12.11.2021 г. Кандидатурите следва да се изпращат по електронната поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. За интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

 

 

www.eufunds.bg

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.