Кариерна борса, насочена към студенти, обучаващи се в университета

 

 

 

На 14 декември 2023 г. (четвъртък) в „Химикотехнологичен и металургичен университет“, гр. София ще се проведе Кариерна борса, насочена към студенти, обучаващи се в университета. Целта на събитието е да подпомогне професионалното ориентиране на студентите, запознаване със състоянието и тенденциите на пазара на труда, както и за необходимите знания и умения, които те трябва да придобият.

Кариерната борса ще бъде открита в 10.00 часа Библиотечно-информационен център, „Химикотехнологичен и металургичен университет“, гр. София, бул. Климент Охридски 8. Участието в събитието е безплатно.

В кариерната борса ще участват работодатели и водещи компании, като всяка фирма ще има обособен щанд. В рамките на събитието работодателите ще презентират основна информация за своята дейност, както и перспективите на бизнеса в съответната сфера, изискванията и тенденциите на трудовия пазар, както и съвременните технологии, използвани в работния процес. Кариерният център на „Химикотехнологичен и металургичен университет“ ще има свои обособен щанд, на който ще представя своите услуги и ще осъществява връзка между студенти и работодатели.

Кариерната борса се организира в рамките на проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

 

www.eufunds.bg

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.