За трета поредна година петима преподаватели от ХТМУ са сред топ 2% на най-добрите учени в света

За трета поредна година имената на петима наши изследователи са включени в списъка с топ 2% на най-добрите учени в света в класация на Станфордския университет (2022 г.).

Класацията на Стандфорския университет обхваща първите 2% от всички 22 научни области и 176 подобласти. Общият индикатор се изчислява въз основа на стандартизирана информация за цитирания, цитирания с изключени автоцитирания, H-индекс, Hm-индекс, коригиран за съавторство, както и за цитати на статии в различни позиции на авторство.

 

Списък на учените от ХТМУ по реда на появяването им в класацията , както и мястото, което заемат в съответната област:

ТОП 2%

Проф. дн инж. Йордан Христов от катедра „Инженерна химия“, №563 в област „Химично инженерство“,

Проф. дхн инж. Веселин Димитров от катедра „Технология на силикатитие“, №3070 в област „Приложна физика“,

Проф. дхн инж. Мартин Божинов – зам.-ректор по научна дейност, преподавател в катедра „Физикохимия“, №1515 в област „Енергия“,

Чл.-кор. проф. дхн инж. Владимир Божинов от катедра „Органичен синтез“, №2372 в област „Органична химия“,

Доц. д-р инж. Ангелина Попова ръководител на катедра „Физикохимия“, №3046 в област „Материали“.


https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/4?fbclid=IwAR0xlSheitXt9uR2Kaibs7fM96i7bfOp1x6ILbEs7DFuTrdgtCvpdpkKhBA